Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-36-2013-05

RK-36-2013-05.doc
Číslo materiálu05
Číslo jednacíRK-36-2013-05
NázevNávrh na zařazení akce do přílohy D1 Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2013
Zpracoval P. Bartoš, D. Ptáčková
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvem Kraje Vysočina usnesením č. 0547/08/2012/ZK dne 18. 12. 2012 byl schválen rozpočet Kraje Vysočina na rok 2013. Na kapitole Doprava byly schváleny finanční prostředky pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci (dále jen KSÚSV) v celkové výši 742 700 000 Kč. Z toho částka vyčleněná na souvislé akce na silnicích II. a III. tříd a opravy mostů (příloha D1) je ve výši 140 000 000 Kč.
Radě kraje je předkládán návrh na změnu akcí v příloze D1, o kterou KSÚSV požádala dopisem dne 23. 10. 2013 odbor dopravy a silničního hospodářství. Jedná se o zařazení nové stavební akce III/3506 Dolní Jablonná - oprava objízdné trasy mostu 351-008 . Jedná se o opravu nevyhovujícího stavu krytu a opravu krajnic silnice III/3506 a místní komunikace spojující III/3506 a II/351 u Dolní Jablonné po realizaci stavby mostu 351-008. Zařazení nové akce do přílohy D1 si nevyžádá navýšení finančních prostředků určených na přílohu D1.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje schválit:
zařazení jmenovité akce III/3506 Dolní Jablonná - oprava objízdné trasy mostu 351-008 do kapitoly Doprava, přílohy D1: Souvislé akce na silnicích II. a III. tříd a opravy mostů realizovaných KSÚSV
StanoviskaEkonomický odbor: Vzhledem k tomu, že navrhované změny nezakládají požadavek na navýšení rozpočtu kapitoly Doprava, přílohy D1, ekonomický odbor nemá připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
zařazení jmenovité akce III/3506 Dolní Jablonná - oprava objízdné trasy mostu 351-008 do kapitoly Doprava, přílohy D1: Souvislé akce na silnicích II. a III. tříd a opravy mostů realizovaných KSÚSV.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor ekonomický, ředitel KSÚSV
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz