Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-36-2013-02

RK-36-2013-02.doc  RK-36-2013-02pr01.pdf
Číslo materiálu02
Číslo jednacíRK-36-2013-02
NázevSmlouva o výpůjčce v k. ú. a obci Panské Dubenky
Zpracoval P. Krepčík
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o uzavření smluv o výpůjčce na pozemky v k. ú. Panské Dubenky zastavěné stavbou realizovanou Krajem Vysočina.
Kraj Vysočina byl investorem stavby II/409 Panské Dubenky - most ev. č. 409-016 . Část předmětné stavby byla na základě smlouvy zakládající právo provést stavbu realizovaná na pozemku ve vlastnictví obce Panské Dubenky a část stavby byla na základě smlouvy zakládající právo provést stavbu a smlouvy o poskytnutí náhrady ušlé produkce rybníka Šerý realizovaná na pozemcích ve vlastnictví Rybářství Telč, a.s.. Vlastníci pozemků byli na základě uzavřených smluv povinni trpět na předmětných pozemcích právo Kraje Vysočina, spočívající v realizaci výše uvedené stavby, do doby zkolaudování stavby. Předmětná stavba byla spolufinancovaná z prostředků EU. Z uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace ROP Jihovýchod vyplývá, že příjemce dotace je povinen mít k pozemkům zastavěným stavbou, na kterou byla poskytnuta dotace, smluvně ošetřený právní vztah, kterým bude zajištěna udržitelnost projektu po stanovenou dobu.
Návrh řešení Z výše uvedeného důvodu navrhuje OM radě kraje rozhodnout uzavřít s obcí Panské Dubenky a s Rybářstvím Telč, a.s. smlouvy o výpůjčce na pozemek par. č. 955/2 a na pozemky oddělené z původních par. č. 556/2 a par. č. 556/3 a dle geometrického plánu č. 109-1340/2012 nově označené jako par. č. 556/3, par. č. 556/4, par. č. 556/5, par. č. 556/6 a par. č. 556/7 v k. ú. a obci Panské Dubenky a to na dobu určitou, počínaje dnem uzavření smlouvy do ukončení doby udržitelnosti projektu. Smlouvy nejsou přikládány z důvodu, že se jedná o standardní smlouvy o výpůjčce.
StanoviskaODSH souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
* uzavřít s obcí Panské Dubenky smlouvu o výpůjčce na pozemek par. č. 955/2 v k. ú. a obci Panské Dubenky, a to na dobu určitou, počínaje dnem uzavření smlouvy do ukončení doby udržitelnosti projektu, která se předpokládá k 1. 5. 2018;
* uzavřít s Rybářstvím Telč, a.s., se sídlem Lipnice 20, 380 01 Český Rudolec, IČ 499 69 111 smlouvu o výpůjčce na pozemky oddělené z původních par. č. 556/2 a par. č. 556/3 a dle geometrického plánu č. 109-1340/2012 nově označené jako par. č. 556/3, par. č. 556/4, par. č. 556/5, par. č. 556/6 a par. č. 556/7 v k. ú. a obci Panské Dubenky, a to na dobu určitou, počínaje dnem uzavření smlouvy do ukončení doby udržitelnosti projektu, která se předpokládá k 1. 5. 2018.
Odpovědnost OM
Termín 30. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz