Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy



Určeno pro
členy Rady Kraje Vysočina
ředitele KrÚ
informaci vedoucím odborů a samostatných oddělení

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,
v souladu s § 58 odst. 1 zákona 129/2000 Sb., o krajích,

s v o l á v á m


zasedání rady kraje č. 32/2013, které se bude konat dne 08.10.2013 v 8:00 hod. v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.


Navržený program jednání:
1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 31/2013
2. Předání nemovitostí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
    ( P. Kolář, RK-32-2013-02)
3. Majetkoprávní příprava stavby II/150 Ledeč nad Sázavou - zkapacitnění komunikace
    ( P. Kolář, RK-32-2013-03)
4. Dodatek Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
    ( P. Kolář, RK-32-2013-04)
5. Darování pozemku v k. ú. Světlá nad Sázavou
    ( P. Kolář, RK-32-2013-05)
6. Darování pozemku v k. ú. Pavlov u Ledče nad Sázavou
    ( P. Kolář, RK-32-2013-06)
7. Majetkoprávní příprava pro stavbu II/345, II/340, III/3455 Vilémov
    ( P. Kolář, RK-32-2013-07)
8. Veřejná zakázka na služby Výkon činností koordinátora BOZP na rok 2013 IV
    ( P. Kolář, RK-32-2013-08)
9. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Broumova Lhota a obci Krásná Hora - GP č. 158-1086/2013
    ( P. Kolář, RK-32-2013-09)
10. Darování pozemků v k. ú. Horní Paseka, k. ú. Dolní Město a k. ú. Kamenná Lhota
    ( P. Kolář, RK-32-2013-10)
11. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
    ( P. Kolář, RK-32-2013-11)
12. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
    ( P. Kolář, RK-32-2013-12)
13. Veřejná zakázka na stavební práce Transformace ÚSPMP Těchobuz I.
    ( P. Kolář, RK-32-2013-13)
14. Prohlášení k žádostem o podporu projektů II/405 Příseka - obchvat a II/345 - Golčův Jeníkov - Chotěboř
    ( H. Strnadová, RK-32-2013-14)
15. Smlouva nájemní - parkování v objektu Věžní
    ( I. Šmídová, RK-32-2013-15)
16. Doklady (prohlášení zadavatele) požadované k Rozhodnutí o poskytnutí dotace (níže jen RoPD ) a Smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP (níže jen Smlouva ) v rámci Operačního programu Životní prostředí
    ( E. Horná, RK-32-2013-16)
17. Smlouva o převodu práv a povinností z územního řízení
    ( P. Pavlinec, RK-32-2013-17)
18. Veřejná zakázka Systémová podpora softwarových produktů Esri
    ( P. Pavlinec, RK-32-2013-18)
19. Podstatná změna č. X v projektu Transformace Ústavu sociální péče Křižanov II.
    ( V. Švarcová, RK-32-2013-19)
20. Projekt SENIOR PLUS - monitorovací zpráva 2 za 2. monitorovací období
    ( V. Švarcová, RK-32-2013-20)
21. Organizační řád Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
    ( S. Měrtlová, RK-32-2013-21)
22. Návrh na provedení rozpočtového opatření - vrácení půjčky poskytnuté na úhradu přenesené daňové povinnosti Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací
    ( S. Měrtlová, RK-32-2013-22)
23. Vyřazení movitého majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
    ( S. Měrtlová, RK-32-2013-23)
24. Uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o spolupráci na projektu Muzea a galerie na Vysočině on-line
    ( K. Lisá, RK-32-2013-24)
25. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
    ( K. Lisá, RK-32-2013-25)
26. Rozpočtové opatření na kapitole Kultura - řešení záporného výsledku hospodaření a úprava čerpání investičního plánu u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
    ( K. Lisá, RK-32-2013-26)
27. Návrh na provedení rozpočtového opatření - splátka poskytnuté půjčky
    ( M. Pech, RK-32-2013-27)
28. Souhlas s uzavřením smlouvy o pronájmu - Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov
    ( M. Pech, RK-32-2013-28)
29. Dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2013 - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 25. 9. 2013 - návrh na provedení rozpočtového opatření
    ( M. Pech, RK-32-2013-29)
30. Žádost o změnu rozpočtu
    ( M. Pech, RK-32-2013-30)
31. Rozvoj technické tvořivosti v základních školách - využití stavebnice Merkur
    ( M. Pech, RK-32-2013-31)
32. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Demonstration of energy efficiency and utilisation of renewable energy sources through public buildings - CEC5 (Demonstrace energetické efektivnosti a využití obnovit
    ( I. Fryšová, RK-32-2013-32)
33. Porušení rozpočtové kázně příjemce podpory Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - příspěvková organizace
    ( I. Fryšová, RK-32-2013-33)
34. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
    ( I. Fryšová, RK-32-2013-34)
35. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
    ( I. Fryšová, RK-32-2013-35)
36. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
    ( I. Fryšová, RK-32-2013-36)
37. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
    ( I. Fryšová, RK-32-2013-37)
38. Poskytnutí dotace Sdružení obrany spotřebitelů - Asociace, návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
    ( I. Fryšová, RK-32-2013-38)
39. FOND VYSOČINY - žádost o změnu projektu
    ( I. Fryšová, RK-32-2013-39)
40. Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně příjemci podpory v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
    ( I. Fryšová, RK-32-2013-40)
41. Informace dle Pravidel Rady Kraje Vysočina
    ( I. Fryšová, RK-32-2013-41)
42. VIP akce Kraje Vysočina a další kulturní, sportovní a společenské akce podporované Krajem Vysočina - systém fungování a žádosti o podporu v roce 2014
    ( I. Šteklová, RK-32-2013-42)
43. Informace o výjezdním zasedání Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina a informace o výjezdním zasedání Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina
    ( I. Šteklová, RK-32-2013-43)
44. Stanovení důležitých termínů na rok 2014
    ( I. Šteklová, RK-32-2013-44)
45. Pronájem nebytových prostor v sídle Kraje Vysočina- Screening kolorektálního karcinomu
    ( I. Šteklová, RK-32-2013-45)
46. Právní podpora příspěvkových organizací
    ( Z. Kadlec, RK-32-2013-46)
47. Podlimitní veřejná zakázka - Nájem vozidel pro zajištění autoprovozu Kraje Vysočina
    ( Z. Kadlec, RK-32-2013-47)
48. Poskytnutí daru dobročinnému fondu ViZa - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
    ( J. Běhounek, RK-32-2013-48)
49. Smlouva zakládající právo stavby, vstup na pozemky a zahájení stavebních prací - k.ú. Hruškové Dvory
    ( P. Kolář, RK-32-2013-49)
50. Rozprava členů rady


MUDr. Jiří Běhounek v. r.
hejtman Kraje Vysočina
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz