Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-32-2013-48

RK-32-2013-48.doc  RK-32-2013-48pr01.pdf  RK-32-2013-48pr02.doc  RK-32-2013-48pr03.pdf  RK-32-2013-48pr04.doc
Číslo materiálu48
Číslo jednacíRK-32-2013-48
NázevPoskytnutí daru dobročinnému fondu ViZa - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
Zpracoval K. Nedvědová
Předkládá J. Běhounek
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo Kraje Vysočina na svém zasedání č. 7/2012 dne 17. 12. 2012 schválilo Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2013. Součástí tohoto schváleného rozpočtu jsou finanční prostředky vyčleněné na spolupráci se Zakarpatskou oblastí Ukrajiny (kapitola Zastupitelstvo kraje, § 6223). Tato částka je určena pro společné projekty našich regionů a s tím související administrativu.
Dle Smlouvy o spolupráci mezi Krajem Vysočina a Zakarpatskou oblastí Ukrajiny o konkrétních projektech realizace rozhoduje Stálá konference.
Členové Stálé konference se shodli na účelovém finančním daru dobročinnému fondu ViZa ve výši 35 tisíc Kč s tím, že tato finanční částka bude použita na nákup repasovaného invalidního vozíku (potvrzení pro účely pořízení invalidního vozíku v ukrajinském originále a českém překladu je přílohou tohoto materiálu č. 1 a 2) a dokoupení chybějících učebnic pro výuku českého jazyka ve škole č. 3 v Užhorodě (oficiální žádost školy je přílohou tohoto materiálu č. 3).
Návrh řešení OSH navrhuje radě kraje rozhodnout poskytnout dar z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) dobročinnému fondu ViZa dle materiálu
RK-32-2013-48, př. 4.
Rozhodování o poskytnutí daru v hodnotě do 100 000 Kč v jednotlivém případě je dle § 59 odst. 2 písmeno f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vyhrazeno radě kraje.
StanoviskaOddělení právní a krajského živnostenského úřadu
Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu nemá k návrhu usnesení připomínky.
Ekonomický odbor nemá připomínky.
Odbor informatiky
Dar byl zaevidován v systému eDotace - ID O00764.

Stálá konference
Členové Stálé konference na svém zasedání dne 1. 10. 2013 návrh poskytnutí daru projednali a schválili, nikdo ze členů Stálé konference nevznesl připomínky. Ve Stálé konferenci jsou zástupci všech politických klubů Zastupitelstva Kraje Vysočina.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
poskytnout dar z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) dobročinnému fondu ViZa dle materiálu RK-32-2013-48, př. 4.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
Termín 15. 10. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz