Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-32-2013-42

RK-32-2013-42.doc  RK-32-2013-42pr01.xls
Číslo materiálu42
Číslo jednacíRK-32-2013-42
NázevVIP akce Kraje Vysočina a další kulturní, sportovní a společenské akce podporované Krajem Vysočina - systém fungování a žádosti o podporu v roce 2014
Zpracoval Z. Čech
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh
Popis problémuV Kraji Vysočina se každoročně koná celá řada kulturních, sportovních a společenských akcí. Kraj Vysočina mnohé tyto akce podporuje formou poskytování dotací na jejich pořádání a to především následujícími dvěma způsoby.
- Prvním a zároveň základním a prioritním způsobem podpory jsou grantové programy Fondu Vysočiny případně dotace poskytované na základě schválených pravidel rady či zásad zastupitelstva.
- Druhým je přímá podpora tzv. VIP akcí a dalších kulturních, sportovních a společenských akcí. Seznam těchto akcí a konkrétní výše dotací na jejich pořádání je schvalován přímo Zastupitelstvem Kraje Vysočina obvykle při schvalování rozpočtu Kraje Vysočina.
Seznam VIP akcí se za dobu fungování tohoto způsobu podpory vyvíjel a odráží směr, kterým se chce Kraj Vysočina v oblasti podpory kulturních, sportovních a společenských akcí rozvíjet. Akce vyjmenované na tomto seznamu jsou události velkého nadregionálního významu, s vysokou přidanou hodnotou pro obyvatele Vysočiny (cílovou skupinu důležitou pro Kraj Vysočina). Obvykle se jedná o akce s dlouholetou tradicí, případně akce nové s cílem vytvořit nový potenciál, nebo akce, které jsou velmi náročné na organizaci jak po stránce finanční tak i personální a zároveň akce nabízející optimální protihodnotu pro Kraj Vysočina.
Návrh řešení Sekretariát hejtmana zajišťuje administraci žádostí o zařazení do seznamu VIP akcí Kraje Vysočina. Nyní má k dispozici tyto žádosti na rozpočtový rok 2014. Tyto žádosti byly hodnoceny gesčními radními, oddělením vnějších vztahů a příslušnými odbory krajského úřadu.
- kulturní a společenské akce hodnotila členka RK pro oblast kultury a cestovního ruchu paní Marie Kružíková, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu a oddělení vnějších vztahů
- sportovní akce hodnotila členka RK pro oblast školství mládeže a sportu paní radní Jana Fialová, oddělení mládeže a sportu a oddělení vnějších vztahů

Na základě výše uvedených hodnocení jsme sestavili seznam všech došlých žádostí s konkrétními návrhy na výši dotace případně neposkytnutí dotace. Tento seznam je obsahem materiálu RK-32-2013-42, př. 1. Navrhovaný seznam VIP akcí a dalších akcí podporovaných Krajem Vysočina v roce 2014 byl také projednán v příslušných poradních orgánech rady kraje (v komisi kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů a v komisi pro sport a volný čas).
Navrhujeme radě kraje projednat a vzít na vědomí předložený seznam VIP akcí pro rok 2014 dle mat. RK-32-2013-42, př. 1. Následně bude seznam VIP akcí a dalších akcí podporovaných Krajem Vysočina v roce 2014 navržen do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2014.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
navrhovaný seznam VIP akcí a dalších akcí podporovaných Krajem Vysočina v roce 2014 dle materiálu RK-32-2013-42, př. 1.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz