Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-32-2013-31

RK-32-2013-31.doc  RK-32-2013-31pr01.doc
Číslo materiálu31
Číslo jednacíRK-32-2013-31
NázevRozvoj technické tvořivosti v základních školách - využití stavebnice Merkur
Zpracoval K. Ubr
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuMateriál předkládá k projednání návrh na podporu rozvoje technické tvořivosti v základních školách.
Mezi představiteli kraje a zástupci firem probíhají četná jednání, jejichž cílem je nalézt konkrétní opatření vedoucí ke zvýšení motivace absolventů škol k volbě technických profesí a příslušného vzdělávání. Firma Bosch Diesel, s.r.o. Jihlava se rozhodla přispět ke zvýšení technických dovedností žáků ve 13 základních školách pořízením konstrukčních stavebnic Merkur. Firma má zájem na účelném využívání stavebnic a požádala kraj o pomoc při zavedení stavebnic do výuky. Na společném jednání 30. srpna byl dohodnut základní rámec možné spolupráce: firma pořídí stavebnice, kraj zabezpečí metodickou podporu pro učitele při používání ve výuce, společně pak připraví soutěž pro týmy zájemců (podrobněji materiál RK-32-2013-31, př. 1). Přípravu metodických dokumentů a propozic soutěže zajistí tým složený z odborníků ze základních škol a jihlavských technických středních škol pod vedením OŠMS. Rovněž jednáme o expertní spolupráci s výrobcem stavebnic.
Kraj Vysočina není zřizovatelem vytipovaných základních škol, radní pro školství Jana Fialová proto navštívila příslušné zřizovatele a na společných setkáních nabídku diskutovala. Jednání se účastnili rovněž ředitelé či ředitelky základních škol. Vzhledem k jednoznačně kladné odezvě byl zřizovatelům a základním školám rozeslán dopis s podrobnějšími informacemi o spolupráci (materiál RK-32-2013-31, př. 1) a výzvou k zapojení. Většina základních škol již potvrdila zájem a zaslala návrh na členy metodického týmu.
O společné iniciativě byli informováni starostové obcí a byla projednána ve Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina, jehož se účastnili zástupci některých firem, krajské hospodářské komory a úřadu práce. Zveřejnění informace vyvolalo zájem dalších obcí i firem.
Během setkání na radnicích vyjádřili zástupci zřizovatelů i základních škol zájem na koordinované systémové finanční podpoře modernizace vybavení školních dílen z rozpočtu kraje a obcí prostřednictvím krajského programu.
Podpora technické tvořivosti v základních školách je v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Kraje Vysočina 2012.
Návrh řešení Kraj Vysočina zřizuje technické střední školy a má zájem, aby do nich vstupovali motivovaní absolventi a absolventky základních škol s přiměřenou zručností a konstrukční tvořivostí. Radě kraje je proto navrženo podpořit ve spolupráci s firmou zavedení konstrukčních stavebnic do výuky základních škol, a to koordinací zpracování metodiky pro učitele. Dále je navrženo zpracovat propozice soutěže pro týmy základních škol. Metodika bude hotová v květnu 2014 a bude dostupná i pro další základní školy na území kraje. Rovněž soutěž bude koncipovaná tak, aby do ní mohly vstoupit školy s příslušným vybavením (propozice budou připraveny již letos). Z rozpočtu kraje z Kapitoly Školství, mládeže a sportu, UZ 00302 Drobné studie, analýzy a podpory v oblasti školství je navrženo zajistit financování činnosti metodického týmu a organizace soutěže v maximální výši do 250 tis. Kč. Tyto prostředky budou využity v letech 2013 a 2014.
Dále je navrženo uložit OŠMS zpracovat návrh systémového programu na podporu modernizace vybavení prostor základních škol pro pracovní vyučování se spoluúčastí obcí.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
informaci o společném postupu Kraje Vysočina a firmy Bosch Diesel, s.r.o. Jihlava při rozvoji technické tvořivosti žáků a žákyň základních škol dle materiálu RK-32-2013-31;
ukládá
OŠMS organizačně zabezpečit činnost metodického týmu pro přípravu metodik pro učitele a propozic soutěže dle materiálu RK-32-2013-31;
souhlasí
s použitím prostředků Kapitoly Školství, mládeže a sportu, UZ 00302 (Drobné studie, analýzy a podpory v oblasti školství) na zajištění činnosti metodického týmu a organizace soutěže dle materiálu RK-32-2013-31;
pověřuje
radní pro školství Janu Fialovou k jednání s dalšími zřizovateli základních škol a firmami;
ukládá
OŠMS připravit návrh na systémovou podporu vybavení dílen, laboratoří a učeben moderních technologií v základních školách a předložit k projednání radě kraje.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, Vysočina Education
Termín 30. 9. 2014
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz