Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-32-2013-27

RK-32-2013-27.doc
Číslo materiálu27
Číslo jednacíRK-32-2013-27
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření - splátka poskytnuté půjčky
Zpracoval A. Vlachová
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuJedná se o provedení rozpočtového opatření v důsledku přijetí splátky půjčky poskytnuté příspěvkové organizaci.
Usnesením 0403/05/2009/ZK rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina o poskytnutí půjčky Vysočině Education, školskému zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisku služeb školám, příspěvkové organizaci, ve výši 1 158 000 Kč na realizaci projektu Interkulturní vzdělávání dětí a dospělých . Jedním dodatkem pak zastupitelstvo kraje prodloužilo splatnost půjčky do 31. 12. 2013 (usnesení 0461/05/2012/ZK).
Dne 23. 9. 2013 byla připsána na účet kraje splátka výše uvedené půjčky.
Návrh řešení V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je třeba provést příslušné rozpočtové opatření, kterým se splátka půjčky převede do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina.
OŠMS navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření, spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u položky 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 1 158 000 Kč se současným převedením těchto prostředků do Fondu strategických rezerv.
StanoviskaOdbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů rozpočtu kraje (položka 2451 Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací) o částku 1 158 000 Kč a převedení této částky do Fondu strategických rezerv (položka 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech) dle materiálu RK-32-2013-27.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
Termín 30. 11. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz