Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-32-2013-26

RK-32-2013-26.doc  RK-32-2013-26pr01.xls
Číslo materiálu26
Číslo jednacíRK-32-2013-26
NázevRozpočtové opatření na kapitole Kultura - řešení záporného výsledku hospodaření a úprava čerpání investičního plánu u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
Zpracoval M. Skryjová
Předkládá K. Lisá
Počet příloh
Popis problémuNa základě usnesení Rady Kraje Vysočina č. 0494/10/2013/RK ze dne 19. 3. 2013 byl schválen finanční plán, včetně závazných ukazatelů, pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci.
Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace, zaslalo žádost o převod části prostředků investičního fondu ve formě schváleného odvodu do příspěvku na provoz z důvodu zajištění vyrovnaného výsledku hospodaření. Vzniklá ztráta je způsobena nižšími příjmy ze vstupného z důvodu rekonstrukce v objektu muzea i hradu Roštejna, zvýšením nákladů spojených s krytím spoluúčastí na realizovaných grantových projektech, a dále nákladů souvisejících s modernizací expozic v Jihlavě, které nejsou uznatelnými náklady v rámci schváleného projektu. Muzeum i po zavedení úsporných opatření nebude schopno vyrovnaný výsledek hospodaření ke konci roku zajistit.
Finanční prostředky jsou poskytovány dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s výkonem zřizovatelské funkce.
Návrh řešení Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu předkládá radě kraje návrh rozpočtového opatření, které spočívá v navýšení odvodů z investičního fondu u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace, které je upraveno v materiálu RK-32-2013-26, př. 1, a následného navýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 600 tis. Kč. Organizace tímto opatřením bude ke konci roku vykazovat vyrovnaný výsledek hospodaření.
StanoviskaOdbor ekonomický k návrhu rozpočtového opatření nemá připomínky.
Odbor informatiky Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID O00667-03.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u § 3315 - Činnosti muzeí a galerií a pol. 2122 - Odvody příspěvkových organizací ve výši
600 000 Kč z důvodu změny výše odvodu z investičního fondu u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace, při současném zvýšení výdajové části rozpočtu kraje u kapitoly Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o stejnou částku 600 000 Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci;
* změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace jeho zvýšením o částku 600 000 Kč v souvislosti s pokrytím předpokládaného schodkového finančního hospodaření v letošním roce;
* změnu závazného ukazatele Odvod z investičního fondu u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace jeho zvýšením o částku 600 000 Kč z důvodu přebytku zdrojů v investičním fondu;
* změnu investičního plánu Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace pro rok 2013 dle materiálu RK-32-2013-26, př. 1;
ukládá
řediteli Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace provést odvod z investičního fondu do rozpočtu kraje ve výši 600 000 Kč nejpozději do 15. 12. 2013.
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ekonomický odbor, ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz