Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-32-2013-21

RK-32-2013-21.doc  RK-32-2013-21pr01.doc
Číslo materiálu21
Číslo jednacíRK-32-2013-21
NázevOrganizační řád Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
Zpracoval J. Plotová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuNemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, (dále také nemocnice ), požádala zřizovatele o schválení nového Organizačního řádu nemocnice, jehož změny jsou ve srovnání ke stávajícímu Organizačnímu řádu následující:
- změna v příloze č. 1 - Organizační schéma, a to v terminologickém označení oddělení spadajících pod úsek léčebně preventivní péče - původní názvy oborů jsou nahrazeny konkrétními označeními oddělení,
- změna názvu oddělení veřejných zakázek na Oddělení nákupu a veřejných zakázek a přesun tohoto oddělení z úseku právního pod úsek ekonomický (změna v části 6.7 resp. 6.3 Organizačního řádu).
Důvodem navrhované změny je požadavek auditorů v rámci probíhající reakreditace na patologicko-anatomickém oddělení a dále z důvodu změn v koordinaci nákupů v nemocnici.
Návrh nového znění Organizačního řádu je obsažen v materiálu RK-32-2013-21, př. 1.
Návrh řešení Změna v textové části oproti dosud platnému Organizačnímu řádu č. 6/2012 vydanému usnesením č. 2243/40/2012/RK je v předloženém materiálu RK-32-2013-21, př. 1 barevně odlišena. Změny názvů oddělení jsou provedeny v příloze č. 1 Organizačního řádu. Jiné změny materiál neobsahuje.
Odbor zdravotnictví doporučuje radě kraje vydat Organizační řád Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-32-2013-21, př. 1.
Pravomoc rady kraje vydat Organizační řád Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, je dána ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajského zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a článkem X., bodem 1. Zřizovací listiny nemocnice.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
vydává
Organizační řád Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-32-2013-21, př. 1.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
Termín 31. 10. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz