Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-32-2013-19

RK-32-2013-19.doc  RK-32-2013-19pr01.doc
Číslo materiálu19
Číslo jednacíRK-32-2013-19
NázevPodstatná změna č. X v projektu Transformace Ústavu sociální péče Křižanov II.
Zpracoval J. Bína, Z. Lesinová, E. Pausarová
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuProjekt Transformace ÚSP Křižanov II. se aktuálně nachází ve fázi zpracovávání projektové dokumentace. Výstavbě objektu v Horní Bobrové předchází akce ÚSP Křižanov - infrastruktura k pozemku par. č. 490/1 k.ú. Horní Bobrová , která je hrazená z prostředků kraje. Jelikož při územním řízení u akce ÚSP Křižanov - infrastruktura k pozemku par. č. 490/1 k.ú. Horní Bobrová došlo k odvolání místních občanů ze sousední nemovitosti proti jednomu ze správních rozhodnutí, není projekt infrastruktury dokončen a vzhledem k této situaci nelze dokončit RPD ani na tuto akci, neboť nelze získat od DOSS kladná vyjádření k PD. S ohledem na tyto okolnosti nebude možné projektovou dokumentaci dokončit v termínu uvedeném v projektové žádosti, a tudíž je nutné tento termín posunout.
Vzhledem k tomu, že projekt stále prochází kontrolou ex - ante a dosud k němu nebylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace, nelze odkoupit vybrané pozemky (ve smlouvách o budoucích kupních smlouvách je uvedeno, že pozemky budou zakoupeny po přidělení dotace), proto je nutné posunout termín pro odkup pozemků uvedený v projektové žádosti.
Změna v projektu je blíže popsána v příloze RK-32-2013-19, př. 1 (Oznámení příjemce o změnách v projektu).
Návrh řešení Navrhujeme radě kraje schválit oznámení dle materiálu RK-32-2013-19, př. 1 a uložit odborům majetkovému a sociálních věcí postupovat podle materiálu RK-32-2013-19, př. 1 a zpracovat toto Oznámení do požadovaných příloh MPSV.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-32-2013-19, př. 1;
ukládá
majetkovému odboru a odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-32-2013-19, př. 1 a zapracovat ji do požadovaných příloh MPSV.
Odpovědnost odbor sociálních věcí
Termín 30. 6. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz