Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-32-2013-18

RK-32-2013-18.doc  RK-32-2013-18pr01.doc  RK-32-2013-18pr02.doc  RK-32-2013-18pr03.doc  RK-32-2013-18pr04.doc
Číslo materiálu18
Číslo jednacíRK-32-2013-18
NázevVeřejná zakázka Systémová podpora softwarových produktů Esri
Zpracoval K. Mayerová
Předkládá P. Pavlinec
Počet příloh
Popis problémuV souladu s usnesením č. oznámil odbor informatiky zájemci ARCDATA PRAHA, s.r.o., se sídlem Hybernská 24/1009, 110 00 Praha 1, IČO 14889749 úmysl zadat veřejnou zakázku na podporu softwarových produktů v jednacím řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 4 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
Lhůta pro podání nabídek byla zadavatelem stanovena do 30. září 2013 do 14:00. Otevření obálky s nabídkou proběhlo dne 30. 9. 2013. Z jednání komise pro otevírání obálek byl sepsán protokol, který je uveden v příloze č. 1 materiálu RK-32-2013-18. Předložená nabídka vyhověla kontrole dle ust. § 71 odst. 9 zákona a byla komisí pro otevírání obálek zařazena do dalšího posouzení a hodnocení.
První jednání komise pro posouzení a hodnocení nabídek se uskutečnilo dne
30. 9. 2013. Z prvního jednání komise pro posouzení a hodnocení nabídek byl vyhotoven protokol, který je uveden v příloze č. 2 materiálu RK-32-2013-18. V rámci prvního jednání hodnotící komise byla posouzena také kvalifikace uchazečů o podlimitní veřejnou zakázku. Z tohoto posouzení byl pořízen Protokol o posouzení kvalifikace uchazečů, který je předkládán v příloze č. 3 materiálu RK-32-2013-18.
O průběhu posouzení a hodnocení nabídek byla hodnotící komisí pořízena Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek, která je radě kraje předložena v materiálu
RK-32-2013-18, př. 4. Součástí této zprávy je i doporučení komise zadavateli o výběru nejvhodnější nabídky k plnění předmětu veřejné zakázky.
Návrh řešení Odbor informatiky doporučuje radě kraje rozhodnout o nejvhodnější nabídce pro uvedenou veřejnou zakázku podle doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek dle materiálu RK-32-2013-18, př. 4, a odboru informatiky uložit zajištění oznámení výsledků veřejné zakázky uchazeči, který podal nabídku, a zahájení jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy k plnění veřejné zakázky.
Podle čl. 7 odst. 12 Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek č. 4/13 ze dne 5. 3. 2013 přísluší rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky radě kraje.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
vybrat nabídku uchazeče zakázky dle materiálu RK-32-2013-18, př. 4 jako nejvhodnější nabídku pro podlimitní veřejnou zakázku na služby Systémová podpora softwarových produktů Esri ;
ukládá
odboru informatiky zajistit oznámení výsledků veřejné zakázky a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy k plnění veřejné zakázky.
Odpovědnost OI
Termín 31. 10. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz