Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-30-2013-46upr1

RK-30-2013-46upr1.doc
Číslo materiálu46upr1
Číslo jednacíRK-30-2013-46upr1
NázevSchválení předběžných projektových záměrů příspěvkových organizací na úseku sociálních věcí
Zpracoval J. Bína, E. Komínková
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuMinisterstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo v Operačním programu lidské zdroje a zaměstnanost výzvu pro předkládání grantových projektů v rámci oblasti podpory 3.1 s názvem Podpora sociálních služeb komunitního typu vzniklých po transformaci . Cílem výzvy je podpora sociálních služeb komunitního typu, které prošly nebo projdou procesem změny po 31. 12. 2012. Žadateli mohou být příspěvkové organizace kraje. V Kraji Vysočina se do procesu transformace a deinstitucionalizace pobytových zařízení sociální péče zapojily čtyři příspěvkové organizace. Jedná se o Domov bez zámku, příspěvkovou organizaci (Náměšť nad Oslavou, dříve ÚSP Jinošov), Domov Háj, příspěvkovou organizaci (Ledeč nad Sázavou), Domov Jeřabina, příspěvkovou organizaci (Těchobuz) a Ústav sociální péče Křižanov, příspěvkovou organizaci. Ve všech těchto organizacích v již zahájeném a schváleném procesu transformace vzniknou nebo vznikly služby, které splňují kritéria vyhlášené výzvy. Proto u nich byla posouzena možnost podání projektů a vybrány činnosti, které by bylo možné tímto způsobem financovat. Každá z organizací zpracovala předběžný záměr projektu a zaslala jej na OSV k dalšímu projednání (viz přílohy 1 - 4 tohoto materiálu).
Projekty mohou být financovány od 1. 2. 2014 do 30. 6. 2015 a na jeden projekt lze čerpat maximálně 10 mil. Kč. Domov bez zámku plánuje ve svém projektu financovat provoz denního stacionáře a sociálně terapeutické dílny (kavárny), jejichž provoz byl v letošním roce zahájen v nových prostorách. Domov Jeřabina předpokládá financování 16 míst v chráněném bydlení v Humpolci, Pelhřimově a v Horní Cerekvi a financování zahájení provozu čtyř domácností (24 klientů) v Pelhřimově a Cetorazi v návaznosti na uvedení objektů do provozu. Domov Háj počítá s financováním jedné až dvou domácností komunitního bydlení ve Světlé nad Sázavou (6 - 12 klientů; probíhají konzultace o možnosti zapojení již zprovozněného bydlení do projektu - komunitní bydlení provozované od roku 2012 pro 6 osob se osvědčilo a v rámci projektu může vzniknout další bydlení také pro 6 osob). ÚSP Křižanov v souladu se schváleným transformačním plánem předpokládá zřízení dvou domácností ve Velkém Meziříčí celkem pro 10 osob v pronajatých prostorách - 6 klientů přejde z pronajatých prostor do bydlení dostavěného v rámci transformace.
Návrh řešení Projekty jsou v souladu s předmětem činnosti, vizí a posláním výše uvedených příspěvkových organizací, přičemž se jedná o dočasné financování provozu sociálních služeb, jejichž provoz byl nebo bude zahájen na základě transformačních plánů schválených radou kraje nebo již podaných projektů z Integrovaného operačního programu. Toto financování bude po dobu realizace projektů bez nároku na spolufinancování za strany příspěvkových organizací nebo kraje. Po skončení realizace projektu se financování vrátí do systému financování sociálních služeb, který bude platný v ČR v roce 2015, přičemž jde o péči o klienty, kterou by kraj prostřednictvím svých organizací zajišťoval i bez podání projektů.
Odbor sociálních věcí proto doporučuje radě kraje souhlasit s předloženými projektovými záměry příspěvkových organizací. Tím budou splněny podmínky zřizovatele pro podání předmětných projektů, a to v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost.
StanoviskaStanovisko Grémia ředitele bude sděleno na jednání rady kraje.
Stanovisko Odboru regionálního rozvoje bude sděleno na jednání rady kraje.
Stanovisko Odboru ekonomického bude sděleno na jednání rady kraje.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s předloženými projektovými záměry Domova bez zámku, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-30-2013-46, př. 1, Domova Jeřabina, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-30-2013-46, př. 2, Domova Háj, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-30-2013-46, př. 3 a Ústavu sociální péče Křižanov, příspěvkové organizace, dle materiálu
RK-30-2013-46, př. 4 v rámci výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti; 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb.
Odpovědnost odbor sociálních věcí, ředitelka Domova bez zámku, příspěvkové organizace, ředitel Domova Háj, příspěvkové organizace, ředitelka Domova Jeřabina, příspěvkové organizace a ředitelka Ústavu sociální péče Křižanov, příspěvkové organizace
Termín 30. 9. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz