Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-30-2013-58

RK-30-2013-58.doc  RK-30-2013-58pr01.pdf
Číslo materiálu58
Číslo jednacíRK-30-2013-58
NázevŽádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně
Zpracoval A. Vlachová, Z. Pavelcová
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší žádost o prominutí uloženého odvodu za porušení rozpočtové kázně.
Na základě kontroly provedené ve dnech 17., 19., 22. až 24. 4. 2013 zjistil odbor kontroly u Domova mládeže a Školní jídelny Jihlava se sídlem Žižkova 58/1347, Jihlava, IČO 60545356 (dále jen organizace) porušení rozpočtové kázně spočívající v použití provozních prostředků ve výši 1 462 Kč v rozporu s účelem, pro který byla zřízena (nákup občerstvení pro zaměstnance).
Rada Kraje Vysočina usnesením č. 1132/22/2013/RK ze dne 18. 6. 2013 uložila organizaci odvod za porušení rozpočtové kázně. Odvod byl uhrazen dne 10. 7. 2013.
Nyní organizace žádá o prominutí uloženého odvodu za porušení rozpočtové kázně.
Návrh řešení V souladu s § 28 odst. 9 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů může zřizovatel z důvodu zamezení tvrdosti snížit nebo prominout odvod za porušení rozpočtové kázně na základě písemné žádosti příspěvkové organizace podané do 1 roku od uložení odvodu.
V příloze 1 tohoto materiálu je žádost organizace o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně.
OŠMS navrhuje odvod za porušení rozpočtové kázně neprominout.
StanoviskaOdbor informatiky - Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID O00753.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
neprominout z důvodu zamezení tvrdosti uložený odvod za porušení rozpočtové kázně Domovu mládeže a Školní jídelně Jihlava, IČO 60545356, ve výši 1 462 Kč.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu
Termín září 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz