Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-30-2013-55

RK-30-2013-55.doc
Číslo materiálu55
Číslo jednacíRK-30-2013-55
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření - vratka části dotace na volby prezidenta České republiky
Zpracoval J. Kopecká
Předkládá A. Krištofová
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší snížení příjmů a výdajů rozpočtu kraje o vratku části nespotřebované účelové dotace z Ministerstva financí ve výši 28 259,40 Kč, která byla určena na činnost krajského úřadu v souvislosti s volbou prezidenta České republiky.
Ministerstvo financí rozhodlo poskytnout neinvestiční účelovou dotaci ve výši 100 000 Kč na zajištění výdajů vzniklých kraji v souvislosti s volbou prezidenta České republiky. V souvislosti s konáním předčasných voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR na podzim 2013 a zajištěním financování těchto voleb Ministerstvo financí požádalo dopisem č.j.:MF-80627/2013/12-1201 ze dne 15. srpna 2013 o vrácení nevyčerpaných prostředků poskytnutých na volbu prezidenta republiky v lednu 2013. Krajský úřad nespotřeboval finanční prostředky ve výši 28 259,40 Kč.
Návrh řešení Ekonomický odbor navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2013 o vratku části nespotřebované účelové neinvestiční dotace z Ministerstva financí ve výši 28 259,40 Kč, která byla určena na úhradu výdajů vzniklých kraji v souvislosti s volbou prezidenta České republiky.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů (položka 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Krajský úřad, § 6118 Volba prezidenta republiky) rozpočtu kraje o vratku části nespotřebované neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí ve výši 28 259,40 Kč, která byla určena na krytí výdajů vzniklých Kraji Vysočina v souvislosti s volbou prezidenta České republiky.
Odpovědnost odbor ekonomický
Termín září 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz