Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-30-2013-52

RK-30-2013-52.doc  RK-30-2013-52pr01.pdf  RK-30-2013-52pr02.pdf
Číslo materiálu52
Číslo jednacíRK-30-2013-52
NázevPoskytnutí příspěvku na havarijní opravu CT a souhlas se splátkami pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
Zpracoval E. Tomášová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuNemocnice Třebíč, příspěvková organizace (dále jen nemocnice ) požádala prostřednictvím odboru zdravotnictví zřizovatele o poskytnutí finančních prostředků na řešení havarijní opravy spirálního CT přístroje MDCT BrightSpeed Elite - GE Medical Systems, pro pracoviště RDG oddělení ve výši 3 366 733 Kč dle materiálu RK-30-2013-52, př. 1.
Součástí žádosti nemocnice je návrh pořízení opravy na splátky. Dodavatel navrhuje tyto termíny jednotlivých splátek: 1 000 000 Kč se splatností do 31. 10. 2013, 1 000 000 Kč se splatností do 30. 11. 2013 a zbývající 1 366 733,04 Kč se splatností do 31. 12. 2013.
Návrh řešení Odbor zdravotnictví doporučuje radě kraje neschválit poskytnutí příspěvku na provoz pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci na pokrytí nákladů na havarijní opravu spirálního CT, neboť nemocnici byl usnesením rady kraje č. 1167/24/2013/RK poskytnut příspěvek na provoz ve výši 2 000 000 Kč na úhradu faktur po splatnosti a usnesením č. 0252/04/2013/ZK byla nemocnici poskytnuta půjčka ve výši 15 000 000 Kč za účelem řešení mimořádné finanční situace - úhrady závazků po lhůtě splatnosti.
Současně odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje v souladu s § 35 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, udělit souhlas s pořízením opravy na splátky dle materiálu RK-30-2013-52, př. 1, a to v souladu s navrhovaným počtem, výší a termíny splátek.
StanoviskaOdbor ekonomický bere materiál na vědomí.
Odbor informatiky souhlasí s navrhovaným řešením. Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID dotace O00686-09 (RK-30-2013-52, př. 2).
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
neschválit zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci na pokrytí nákladů na havarijní opravu spirálního CT;
souhlasí
s pořízením opravy spirálního CT přístroje MDCT BrightSpeed Elite - GE Medical Systems pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-30-2013-52, př. 1 na splátky v následujících výších:
* 1. splátka: 1 000 000 Kč se splatností do 31. 10. 2013;
* 2. splátka: 1 000 000 Kč se splatností do 30. 11. 2013;
* 3. splátka: 1 366 733,04 Kč se splatností do 31. 12. 2013;
ukládá
řediteli Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizaci předložit odboru zdravotnictví dodavatelskou fakturu a vždy do 14 dnů po úhradě jednotlivých splátek výpis z bankovního účtu.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz