Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-30-2013-31

RK-30-2013-31.doc  RK-30-2013-31pr01.doc
Číslo materiálu31
Číslo jednacíRK-30-2013-31
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace z ERDF pro individuální projekt OSEPA
Zpracoval K. Mayerová, J. Krotký
Předkládá P. Pavlinec
Počet příloh
Popis problémuNa základě mezipartnerské dohody v rámci projektu OSEPA byly dne 11. 9. 2013 řídícím partnerem projektu poukázány Kraji Vysočina finanční prostředky ve výši 15 812,43 EUR (398 868,55 Kč při pevném kurzu 25,225 Kč) jako 85% kofinancování již uzavřené a závěrečné 6. etapy projektu. Jelikož další projektové aktivity nebudou realizovány, mohou být tyto prostředky vráceny do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina.
Cílem projektu OSEPA bylo poukázat na potenciální přínosy Open Source softwaru pro veřejnou správu a na faktory, které brání jeho rozšíření. Projekt se snažil zmapovat důvody, proč veřejná správa ještě nepřešla na Open Source software, a poskytnout rady těm orgánům veřejné správy, které jsou ochotny na něj přejít, na základě úspěšných příkladů z jiných míst.
Výstupy projektu jsou uvedeny v závěrečné zprávě projektu - viz. příloha č. 1 materiálu.
Návrh řešení Odbor informatiky navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu OSEPA o částku 15 812,43 EUR (398 868,55 Kč) z ERDF (Evropský fond regionálního rozvoje) za závěrečnou etapu projektu, tzn. vzít na vědomí ukončení projektu, a schválit převod zůstatku finančních prostředků na projektovém účtu do Fondu strategických rezerv.
StanoviskaOdbor ekonomický:
Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina, ekonomickému odboru, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.
Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve výši 15 812,43 EUR (398 868,55 Kč), které byly připsány na zvláštní účet projektu OSEPA. V souladu s usnesením 1627/35/2009/RK bude dotace v celé výši převedena na splátku kontokorentního úvěru. Na zvláštním účtu je zůstatek včetně přijaté dotace ve výši 723 739,41 Kč. Ekonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu OSEPA o platbu ve výši 15 812,43 EUR (398 868,55 Kč)
za závěrečnou etapu projektu;
* rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu projektu OSEPA o splátku kontokorentního úvěru ve výši 398 868,55 Kč;
* převod konečného zůstatku a připsaných úroků za 3. čtvrtletí roku 2013 na projektovém účtu do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty;
bere na vědomí
ukončení projektu OSEPA.
Odpovědnost odbor informatiky, odbor ekonomický
Termín 30. 9. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz