Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-30-2013-28

RK-30-2013-28.doc  RK-30-2013-28pr01.doc  RK-30-2013-28pr02.doc  RK-30-2013-28pr03.doc  RK-30-2013-28pr04.doc  RK-30-2013-28pr05.doc
Číslo materiálu28
Číslo jednacíRK-30-2013-28
NázevInformace u uložení odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně a rozhodnutí o žádosti o prominutí povinnosti odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně
Zpracoval Č. Niederle
Předkládá M. Ňachaj
Počet příloh
Popis problémuMateriál informuje radu kraje o uložení odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně a současně se zabývá žádostí o prominutí povinnosti tohoto odvodu a zaplacení penále.
Odbor kontroly Krajského úřadu Kraje Vysočina provedl na základě oznámení České školní inspekce o podezření na porušení rozpočtové kázně ve dnech 28. 5. - 30. 5. 2013 veřejnosprávní kontrolu na místě u Základní školy Pelhřimov, Osvobození 1881, příspěvkové organizace se sídlem Pelhřimov, Osvobození 1881, PSČ 393 01, IČO 70876096 (dále jen příjemce). Předmětem kontroly bylo použití veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje Vysočina na úhradu přímých nákladů na vzdělávání UZ 33 353 (dále jen podpora) za období 1. 9. 2008 - 31. 12. 2012. Příjemce obdržel podporu v roce 2008 ve výši 14 270 000 Kč, v roce 2009 ve výši 13 802 000 Kč, v roce 2010 ve výši 13 721 000 Kč, v roce 2011 ve výši 13 092 000 Kč a v roce 2012 ve výši 14 154 400 Kč.
Následnou veřejnosprávní kontrolou bylo odborem kontroly zjištěno porušení rozpočtové kázně z důvodu neoprávněného použití peněžních prostředků ve výši 73 613 Kč. V této výši příjemce z důvodu chybně stanoveného rozsahu hodin přímé pedagogické činnosti u jednoho zaměstnance uhradil za období od 1. 9. 2008 do 31. 12. 2012 neoprávněně příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah a zákonné odvody (viz protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly v příloze č. 1).
K obsahu protokolu o výsledku veřejnosprávní kontroly podal příjemce v zákonné lhůtě námitku z důvodů uplynutí obecné promlčecí lhůty. Námitka byla rozhodnutím ředitele krajského úřadu ze dne 4. 7. 2013 zamítnuta, neboť pro hospodaření s finančními prostředky územních samosprávných celků platí speciální úprava, která má přednost před obecnou úpravou danou občanským zákoníkem a promlčecí doba je 6 resp. 10 let (viz rozhodnutí o námitkách v příloze č. 2).
Na základě kontrolního zjištění a v souladu s § 22 odst. 4 a odst. 7 písm. d) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, uložil Krajský úřad Kraje Vysočina příjemci dne 18. 7. 2013 odvod do rozpočtu kraje za porušení rozpočtové kázně ve výši 73 613 Kč (viz platební výměr na odvod uvedený v příloze č. 3). Příjemce uhradil odvod za porušení rozpočtové kázně dne 31. 7. 2013.
Dne 30. 8. 2013 uložil Krajský úřad Kraje Vysočina, na základě ustanovení § 22 odst. 6 a odst. 7 písm. d) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, příjemci platebním výměrem povinnost zaplatit penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 45 250 Kč (viz platební výměr na penále uvedený v příloze č. 4). Příjemce uhradil penále za porušení rozpočtové kázně dne 3. 9. 2013 a dopisem ze dne 6. 9. 2013 se vzdal možnosti podání odvolání proti tomuto platebnímu výměru.
Příjemce požádal dopisem ze dne 6. 9. 2013 o prominutí uloženého odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně (viz příloha č. 5).
Návrh řešení Informace o uložení odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně je podávána radě kraje na vědomí na základě příslušného ustanovení vnitřní směrnice krajského úřadu k zajištění kontrolní činnosti.
Prominutí nebo částečné prominutí povinnosti odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně může podle ustanovení § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, z důvodů hodných zvláštního zřetele povolit orgán, který o poskytnutí finanční podpory rozhodl, na základě písemné žádosti příjemce podpory. Rada Kraje Vysočina je oprávněna prominout vyměřený odvod za porušení rozpočtové kázně a penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně nebo žádost příjemce o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně zamítnout.
Rozhodnutími Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z roku 2008 finanční prostředky placené právnickými osobami vykonávajícími činnost škol a školských zařízení jako sankce za porušení rozpočtové kázně shromážděné na zvláštním účtu kraje zůstávají součástí rozpočtu kraje a nebudou předmětem vypořádání s MŠMT.
Rozhodnutími Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z let 2009 až 2012 finanční prostředky placené právnickými osobami vykonávajícími činnost škol a školských zařízení jako sankce za porušení rozpočtové kázně je kraj povinen vrátit do státního rozpočtu.

Odbor kontroly předkládá Radě Kraje Vysočina k rozhodnutí tyto varianty:
Varianta A
- prominout příjemci povinnost odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 73 613 Kč vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č. j. KUJI 49640/2013 ze dne 18. 7. 2013,
- prominout příjemci povinnost zaplatit penále za porušení rozpočtové kázně ve výši 45 250 Kč vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č. j. KUJI 58493/2013 ze dne 30. 8. 2013.

Varianta B
- prominout příjemci povinnost odvodu za porušení rozpočtové kázně za rok 2008 ve výši 1 564 Kč - část odvodu vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č. j. KUJI 49640/2013 ze dne 18. 7. 2013,
- neprominout příjemci povinnost odvodu za porušení rozpočtové kázně za roky 2009 až 2012 ve výši 72 049 Kč - část odvodu vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č. j. KUJI 49640/2013 ze dne 18. 7. 2013,
- prominout příjemci povinnost zaplatit penále za porušení rozpočtové kázně ve výši 45 250 Kč vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č. j. KUJI 58493/2013 ze dne 30. 8. 2013.

Varianta C
- neprominout příjemci povinnost odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 73 613 Kč vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č. j. KUJI 49640/2013 ze dne 18. 7. 2013,
- prominout příjemci povinnost zaplatit penále za porušení rozpočtové kázně ve výši 45 250 Kč vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č. j. KUJI 58493/2013 ze dne 30. 8. 2013.

Varianta D
- prominout příjemci povinnost odvodu za porušení rozpočtové kázně za rok 2008 ve výši 1 564 Kč - část odvodu vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č. j. KUJI 49640/2013 ze dne 18. 7. 2013,
- neprominout příjemci povinnost odvodu za porušení rozpočtové kázně za roky 2009 až 2012 ve výši 72 049 Kč - část odvodu vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č. j. KUJI 49640/2013 ze dne 18. 7. 2013,
- prominout příjemci povinnost zaplatit penále za porušení rozpočtové kázně za rok 2008 ve výši odvodu tj. 1 564 Kč - část penále vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č. j. KUJI 58493/2013 ze dne 30. 8. 2013,
- neprominout příjemci povinnost zaplatit penále za porušení rozpočtové kázně ve výši 43 686 Kč - část penále vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č. j. KUJI 58493/2013 ze dne 30. 8. 2013.

Varianta E
- neprominout příjemci povinnost odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 73 613 Kč vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č. j. KUJI 49640/2013 ze dne 18. 7. 2013,
- neprominout příjemci povinnost zaplatit penále za porušení rozpočtové kázně ve výši 45 250 Kč vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č. j. KUJI 58493/2013 ze dne 30. 8. 2013.

Na základě posouzení výsledků kontroly a s ohledem na stanovisko odboru školství, mládeže a sportu doporučuje odbor kontroly neprominout příjemci povinnost odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 73 613 Kč a prominout povinnost zaplatit penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 45 250 Kč (varianta C).
StanoviskaOdbor školství, mládeže a sportu doporučuje na základě žádosti organizace prominout penále za porušení rozpočtové kázně.
Odbor ekonomický se přiklání ke stanovisku OŠMS, tj. prominout penále.
Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu nemá k návrhu usnesení připomínky.
Odbor informatiky: žádost o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně je zaevidována v systému e-Dotace ID O00556.0004.
Návrh usneseníVarianta A
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 73 613 Kč vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č. j. KUJI 49640/2013 ze dne 18. 7. 2013 a o uložení penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 45 250 Kč vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č. j. KUJI 58493/2013 ze dne 30. 8. 2013 Základní škole Pelhřimov, Osvobození 1881, příspěvkové organizaci se sídlem Pelhřimov, Osvobození 1881, PSČ 393 01, IČO 70876096;
povoluje
ve smyslu § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a na základě žádosti dle materiálu RK-30-2013-28, př. 5 prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 73 613 Kč vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č. j. KUJI 49640/2013 ze dne 18. 7. 2013 a prominutí povinnosti zaplatit penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 45 250 Kč vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č. j. KUJI 58493/2013 ze dne 30. 8. 2013 Základní škole Pelhřimov, Osvobození 1881, příspěvkové organizaci se sídlem Pelhřimov, Osvobození 1881, PSČ 393 01, IČO 70876096, a to jako podporu malého rozsahu (de minimis) ve smyslu Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. 12. 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis;
ukládá
Krajskému úřadu Kraje Vysočina vrátit uhrazené částky odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 73 613 Kč a penále za porušení rozpočtové kázně ve výši 45 250 Kč Základní škole Pelhřimov, Osvobození 1881, příspěvkové organizaci se sídlem Pelhřimov, Osvobození 1881, PSČ 393 01, IČO 70876096.

Varianta B
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 73 613 Kč vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č. j. KUJI 49640/2013 ze dne 18. 7. 2013 a o uložení penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 45 250 Kč vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č. j. KUJI 58493/2013 ze dne 30. 8. 2013 Základní škole Pelhřimov, Osvobození 1881, příspěvkové organizaci se sídlem Pelhřimov, Osvobození 1881, PSČ 393 01, IČO 70876096;
rozhoduje
neprominout povinnost odvodu za porušení rozpočtové kázně za roky 2009 až 2012 ve výši 72 049 Kč - část odvodu vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č. j. KUJI 49640/2013 ze dne 18. 7. 2013 Základní škole Pelhřimov, Osvobození 1881, příspěvkové organizaci se sídlem Pelhřimov, Osvobození 1881, PSČ 393 01, IČO 70876096;
povoluje
ve smyslu § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a na základě žádosti dle materiálu RK-30-2013-28, př. 5 částečné prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č. j. KUJI 49640/2013 ze dne 18. 7. 2013, a to za rok 2008 ve výši 1 564 Kč, a prominutí povinnosti zaplatit penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 45 250 Kč vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č. j. KUJI 58493/2013 ze dne 30. 8. 2013 Základní škole Pelhřimov, Osvobození 1881, příspěvkové organizaci se sídlem Pelhřimov, Osvobození 1881, PSČ 393 01, IČO 70876096, a to jako podporu malého rozsahu (de minimis) ve smyslu Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. 12. 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis;
ukládá
Krajskému úřadu Kraje Vysočina vrátit část uhrazeného odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 1 564 Kč a uhrazené penále za porušení rozpočtové kázně ve výši 45 250 Kč Základní škole Pelhřimov, Osvobození 1881, příspěvkové organizaci se sídlem Pelhřimov, Osvobození 1881, PSČ 393 01, IČO 70876096.

Varianta C
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 73 613 Kč vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č. j. KUJI 49640/2013 ze dne 18. 7. 2013 a o uložení penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 45 250 Kč vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č. j. KUJI 58493/2013 ze dne 30. 8. 2013 Základní škole Pelhřimov, Osvobození 1881, příspěvkové organizaci se sídlem Pelhřimov, Osvobození 1881, PSČ 393 01, IČO 70876096;
rozhoduje
neprominout povinnost odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 73 613 Kč vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č. j. KUJI 49640/2013 ze dne 18. 7. 2013 Základní škole Pelhřimov, Osvobození 1881, příspěvkové organizaci se sídlem Pelhřimov, Osvobození 1881, PSČ 393 01, IČO 70876096;
povoluje
ve smyslu § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a na základě žádosti dle materiálu RK-30-2013-28, př. 5 prominutí povinnosti zaplatit penále za porušení rozpočtové kázně ve výši 45 250 Kč vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č. j. KUJI 58493/2013 ze dne 30. 8. 2013 Základní škole Pelhřimov, Osvobození 1881, příspěvkové organizaci se sídlem Pelhřimov, Osvobození 1881, PSČ 393 01, IČO 70876096, a to jako podporu malého rozsahu (de minimis) ve smyslu Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. 12. 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis;
ukládá
Krajskému úřadu Kraje Vysočina vrátit uhrazenou částku penále za porušení rozpočtové kázně ve výši 45 250 Kč Základní škole Pelhřimov, Osvobození 1881, příspěvkové organizaci se sídlem Pelhřimov, Osvobození 1881, PSČ 393 01, IČO 70876096.

Varianta D
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 73 613 Kč vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č. j. KUJI 49640/2013 ze dne 18. 7. 2013 a o uložení penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 45 250 Kč vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č. j. KUJI 58493/2013 ze dne 30. 8. 2013 Základní škole Pelhřimov, Osvobození 1881, příspěvkové organizaci se sídlem Pelhřimov, Osvobození 1881, PSČ 393 01, IČO 70876096;
rozhoduje
neprominout povinnost odvodu za porušení rozpočtové kázně za roky 2009 až 2012 ve výši 72 049 Kč - část odvodu vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č. j. KUJI 49640/2013 ze dne 18. 7. 2013 a neprominout povinnost zaplatit penále za porušení rozpočtové kázně za roky 2009 až 2012 ve výši 43 686 Kč - část penále vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č. j. KUJI 58493/2013 ze dne 30. 8. 2013 Základní škole Pelhřimov, Osvobození 1881, příspěvkové organizaci se sídlem Pelhřimov, Osvobození 1881, PSČ 393 01, IČO 70876096;
povoluje
ve smyslu § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a na základě žádosti dle materiálu RK-30-2013-28, př. 5 částečné prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č. j. KUJI 49640/2013 ze dne 18. 7. 2013 za rok 2008 ve výši 1 564 Kč a částečné prominutí povinnosti zaplatit penále za porušení rozpočtové kázně za rok 2008 ve výši 1 564 Kč vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č. j. KUJI 58493/2013 ze dne 30. 8. 2013 Základní škole Pelhřimov, Osvobození 1881, příspěvkové organizaci se sídlem Pelhřimov, Osvobození 1881, PSČ 393 01, IČO 70876096, a to jako podporu malého rozsahu (de minimis) ve smyslu Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. 12. 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis;
ukládá
Krajskému úřadu Kraje Vysočina vrátit část uhrazeného odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 1 564 Kč a část uhrazeného penále za porušení rozpočtové kázně ve výši 1 564 Kč Základní škole Pelhřimov, Osvobození 1881, příspěvkové organizaci se sídlem Pelhřimov, Osvobození 1881, PSČ 393 01, IČO 70876096.

Varianta E
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 73 613 Kč vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č. j. KUJI 49640/2013 ze dne 18. 7. 2013 a o uložení penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 45 250 Kč vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č. j. KUJI 58493/2013 ze dne 30. 8. 2013 Základní škole Pelhřimov, Osvobození 1881, příspěvkové organizaci se sídlem Pelhřimov, Osvobození 1881, PSČ 393 01, IČO 70876096;
rozhoduje
neprominout povinnost odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 73 613 Kč vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č. j. KUJI 49640/2013 ze dne 18. 7. 2013 a neprominout povinnost zaplatit penále za porušení rozpočtové kázně ve výši 45 250 Kč vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č. j. KUJI 58493/2013 ze dne 30. 8. 2013 Kč Základní škole Pelhřimov, Osvobození 1881, příspěvkové organizaci se sídlem Pelhřimov, Osvobození 1881, PSČ 393 01, IČO 70876096.
Odpovědnost odbor kontroly
Termín 31. 10. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz