Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-30-2013-25

RK-30-2013-25.doc  RK-30-2013-25pr01.pdf
Číslo materiálu25
Číslo jednacíRK-30-2013-25
NázevMajetkoprávní příprava stavby III/03818 Stříbrné Hory, most ev. č. 03818-1
Zpracoval P. Krepčík
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o uzavření nájemní smlouvy na pozemek tvořící dočasný zábor stavby.
Kraj Vysočina bude investorem rekonstrukce mostu ev. č. 03818-1 přes elektrifikovanou trať na silnici III/03818 u obce Stříbrné Hory v okrese Havlíčkův Brod. Rekonstrukce bude provedena v návaznosti na základní diagnostický průzkum, kde byl zjištěný nevyhovující stav mostu. Dočasným záborem výše uvedené stavby by měl být částečně dotčený i pozemek ve vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu Správa železniční dopravní cesty, státní organizace.
Návrh řešení Pro možnost podání žádosti o vydání územního rozhodnutí na předmětnou stavbu navrhuje OM radě kraje rozhodnout uzavřít se Správou železniční dopravní cesty, státní organizací nájemní smlouvu na část pozemku dle katastru nemovitostí par. č. 1261 v k.ú. Stříbrné Hory u Přibyslavi v rozsahu a za podmínek dle smlouvy o nájmu pozemku dle materiálu
RK-30-2013-25, př. 1 na dobu neurčitou, a to počínaje dnem protokolárního předání předmětu nájmu nájemci. Výše nájemného byla Správou železniční dopravní cesty, státní organizací stanovena dle § 10 zákona č. 526/1990 Sb. a Výměru Ministerstva financí č. 01/2013 ze dne 28. listopadu 2012, části i., oddílu A, bodu 3 ve výši 1784,00 Kč/rok,
tj. 8,- Kč/m2/rok.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít se Správou železniční dopravní cesty, státní organizací nájemní smlouvu dle materiálu RK-30-2013-25, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 10. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz