Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-30-2013-16

RK-30-2013-16.doc  RK-30-2013-16pr01.xls  RK-30-2013-16pr02.xls  RK-30-2013-16pr03.pdf
Číslo materiálu16
Číslo jednacíRK-30-2013-16
NázevMajetkoprávní vypořádání pozemků silnice II/411 Dešov - průjezdní úsek
Zpracoval H. Zimolová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuPředkládaný materiál řeší majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou silnice II/411 v průjezdním úseku obce Dešov.
Kraj Vysočina je vlastníkem silnic II. a III. třídy. Vzhledem k tomu, že některé silnice nejsou geometricky zaměřené, jsou jejich součástí plochy netvořící silniční těleso, které KSÚSV respektive kraj nepotřebuje a naopak některé pozemky zastavěné tělesem silnice dosud ve vlastnictví kraje nejsou. Z uvedeného důvodu objednala KSÚSV geometrické zaměření výše uvedeného úseku, kterým došlo k oddělení pozemků zastavěných tělesem silnice od ostatních ploch. Odboru majetkovému byl předložen geometrický plán č. 266-3645/2013 pro k. ú. Malý Dešov, obec Dešov, který vypracoval GEODING s.r.o., Na Pankráci 1597/76, Praha 4.
Vzhledem k této skutečnosti je třeba provést majetkoprávní vypořádání pozemků.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje provést majetkoprávní vypořádání pozemků na základě výše citovaného geometrického plánu s tím, že pozemky nacházející se mimo těleso silnice v rozsahu dle materiálu RK-30-2013-16, př. 1 budou bezúplatně převedeny z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Dešov a pozemky zastavěné silnicí v rozsahu dle materiálu RK-30-2013-16, př. 2 budou bezúplatně převedeny z vlastnictví obce Dešov do vlastnictví Kraje Vysočina. Smlouvy nejsou předkládány, jedná se o standardní smluvní vztahy.
Poté budou vypracovány dodatky ke zřizovací listině KSÚSV.
StanoviskaOdbor dopravy a silničního hospodářství a KSÚSV souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemků v rozsahu dle materiálu RK-30-2013-16, př. 1 do vlastnictví obce Dešov;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
* převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-30-2013-16, př. 1 v k. ú. Malý Dešov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Dešov;
* nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-30-2013-16, př. 2 v k. ú. Malý Dešov z vlastnictví obce Dešov do vlastnictví Kraje Vysočina.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 12. 11. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz