Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-30-2013-11

RK-30-2013-11.doc  RK-30-2013-11pr01.xls
Číslo materiálu11
Číslo jednacíRK-30-2013-11
NázevVzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Luka nad Jihlavou
Zpracoval M. Jaroš
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuTento materiál projednává vzájemné darování pozemků mezi Krajem Vysočina a městysem Luka nad Jihlavou po dokončené akci Luka nad Jihlavou - ul. Nová, bezbariérový chodník .
Na odbor majetkový (dále jen OM) se v roce 2009 obrátil městys Luka nad Jihlavou se žádostí o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na část pozemku par. č. 1576/2 - ostatní plocha, silnice o výměře 16 496 m2 v k. ú. a obci Luka nad Jihlavou pro výše uvedenou akci.
Uvedený pozemek získal Kraj Vysočina na základě zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů, v platném znění a Rozhodnutí MDS ČR čj. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001. Předán k hospodaření jej má příspěvková organizace kraje s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace.
Požadovaný pozemek je Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Jihlava veden na LV č. 313 pro k. ú. a obec Luka nad Jihlavou.
Usnesením č. 0350/05/2009/ZK ze dne 15. 9. 2009 Zastupitelstvo kraje Vysočina rozhodlo uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi krajem Vysočina a městysem Luka nad Jihlavou, ve které se kraj zaváže po dokončení rekonstrukce chodníků na základě geometrického plánu dodaného městysem uzavřít darovací smlouvu na převod části pozemku par. č. 1576/2 v k. ú. a obci Luka nad Jihlavou zastavěného chodníky z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví městyse Luka nad Jihlavou. Smlouva o budoucí darovací smlouvě byla uzavřena dne 26. 10. 2009.
Dne 13. 8. 2013 požádal městys Luka nad Jihlavou o majetkoprávní vypořádání části pozemku par. č. 1576/2 v k. ú. a obci Luka nad Jihlavou. K tomuto doložil kopii smlouvy o budoucí smlouvě a kopii potvrzení Magistrátu města Jihlavy, odboru dopravy o souladu dokončených stavebních prací s povolením k provedení stavebních úprav chodníků. Geometrický plán č. 1114-213/2013 na zaměření chodníků byl dodán dodatečně v září.
Na základě uvedeného GP se z pozemku par. č. 1576/2 v k. ú. Luka nad Jihlavou oddělují pozemky zastavěné chodníky a místními komunikacemi uvedené v materiálu
RK-30-2013-11, př. 1.
Na základě uvedeného GP OM dále zjistil, že nově oddělený pozemek par. č. 1653/3 v k. ú. Luka nad Jihlavou je zastavěn silnicí III/4043. Tento pozemek je ve vlastnictví městyse Luka nad Jihlavou.
Návrh řešení OM navrhuje darovat pozemky dle materiálu RK-30-2013-11, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Luka nad Jihlavou, protože jsou zastavěny chodníky a místními komunikacemi a naopak přijmout dar dle GP č. 1114-213/2013 nově odděleného pozemku par. č. 1653/3 v k. ú. a obci Luka nad Jihlavou, protože je zastavěn silnicí III/4043.
Darování je v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina - čl. II., odst. 2. Převáděné pozemky budou sloužit pro veřejně prospěšné účely a nebudou využívány komerčně.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout zveřejnit záměr darování pozemků dle materiálu RK-30-2013-11, př.1 na úřední desce krajského úřadu a doporučit zastupitelstvu kraje vzájemně si s městysem darovat pozemky. Ve smyslu návrhu bude upraven rozsah majetku předaného k hospodaření KSÚSV.
Darovací smlouvy nejsou předkládány, jedná se o standardní smluvní vztah.
StanoviskaKSÚS Vysočiny, příspěvková organizace, provoz Jihlava souhlasí se stavbou dle předložené projektové dokumentace a s převodem části pozemku zastavěného chodníkem do majetku městyse Luka nad Jihlavou.
ODSH souhlasí s darováním dotčené části pozemku do vlastnictví městyse Luka nad Jihlavou
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování části pozemku par. č. 1576/2 v k. ú. a obci Luka nad Jihlavou, nově označených dle materiálu
RK-30-2013-11, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
* převést darem pozemky dle materiálu RK-30-2013-11, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Luka nad Jihlavou;
* nabýt darem dle GP č. 1114-213/2013 nově oddělený pozemek par. č. 1653/3, silnice o výměře 31 m2 v k. ú. a obci Luka nad Jihlavou z vlastnictví městyse Luka nad Jihlavou do vlastnictví Kraje Vysočina.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 12. 11. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz