Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-30-2013-07

RK-30-2013-07.doc  RK-30-2013-07pr01.pdf
Číslo materiálu07
Číslo jednacíRK-30-2013-07
NázevUzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě v k.ú. Střítež u Jihlavy a obci Střítež
Zpracoval I. Flekalová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuTento materiál projednává vybudování nového chodníku pro pěší v k. ú. Střítež u Jihlavy a obci Střítež podél silnice III/3525 v rámci investiční akce Propojovací chodník Střítež - Jipocar . Investorem akce je obec Střítež. Touto akcí bude dotčen i pozemek par. č. 854/5 v k. ú. Střítež u Jihlavy a obci Střítež.
Na OM se obrátila obec Střítež se žádostí o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na část pozemku par. č. 854/5 - zastavěnou chodníkem v k. ú. Střítež u Jihlavy.
Pozemek par. č. 854/5 - ostatní plocha, silnice o výměře 13 276 m2 v k. ú. Střítež u Jihlavy a obci Střítež nabyl Kraj Vysočina na základě zákona č. 157/2000 Sb. o přechodu některých práv, věcí a závazků z majetku České republiky do majetku krajů, v platném znění a Rozhodnutí MDS ČR čj. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001. Zřizovací listinou byl dán do správy, nyní k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci. Pozemek je veden Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Jihlava pro k. ú. Střítež u Jihlavy a obec Střítež na listu vlastnictví č. 126.
Návrh řešení OM navrhuje uzavřít s obcí Střítež požadovanou smlouvu o budoucí darovací smlouvě na část pozemku par. č. 854/5 v k.ú. Střítež u Jihlavy a obci Střítež zastavěnou chodníkem. Darování je v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina - čl. II., odst. 2. Pozemek zastavěný chodníkem bude sloužit pro veřejně prospěšné účely a nebude využíván komerčně.
Smlouva o budoucí darovací smlouvě není předkládána, protože se jedná o standardní smlouvu.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout zveřejnit záměr darování části pozemku par. č. 854/5 v k. ú. Střítež u Jihlavy a obci Střítež na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina a doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina a obcí Střítež, v níž se obec Střítež zaváže po dokončení prací vyhotovit na své náklady geometrický plán a Kraj Vysočina se zaváže na základě tohoto geometrického zaměření uzavřít darovací smlouvu týkající se převodu části pozemku par. č. 854/5 v k. ú. Střítež u Jihlavy zastavěnou chodníkem do vlastnictví obce Střítež.
StanoviskaKrajská správa a údržba silnic Vysočiny, pracoviště Jihlava souhlasí se stavbou Propojovací chodník Střítež - Jipocar dle předložené projektové dokumentace a s převodem části pozemku zastavěného chodníkem do majetku obce Střítež. ODSH souhlasí s darováním dotčené části pozemku do vlastnictví obce Střítež.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování části pozemku par. č. 854/5 - ostatní plocha, silnice o výměře 13276 m2 v k. ú. Střítež u Jihlavy a obci Střítež z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Střítež;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina a obcí Střítež, ve které se obec Střítež zaváže po dokončení stavby Propojovací chodník Střítež - Jipocar vyhotovit na své náklady geometrický plán a Kraj Vysočina se zaváže na základě tohoto geometrického zaměření uzavřít darovací smlouvu na převod části pozemku par. č. 854/5 v k.ú. Střítež u Jihlavy a obci Střítež - zastavěnou chodníkem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Střítež.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 12. 11. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz