Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-26-2013-02

RK-26-2013-02.doc  RK-26-2013-02pr01.doc  RK-26-2013-02pr02.doc  RK-26-2013-02pr03.doc  RK-26-2013-02pr04.doc
Číslo materiálu02
Číslo jednacíRK-26-2013-02
NázevZadávací řízení na veřejnou zakázku Transformace ÚSPMP Těchobuz I.
Zpracoval J. Tvrzová, J. Krejčí
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuPředmětem návrhu je rozhodnutí o zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce Transformace ÚSPMP Těchobuz I. .
V rámci realizace projektových záměrů Kraje Vysočina na čerpání prostředků z Integrovaného operačního programu, Služby v oblasti sociální integrace, Aktivita A, Oblast intervence 3.1 byla vypracována kompletní dokumentace pro provedení akce Transformace Ústavu sociální péče mentálně postižených Těchobuz I. Předmětem této akce je vybudování celkem 4 objektů určených pro sociální bydlení v malé domácnosti pro 4 x 6 klientů Domova Jeřabina, p.o., z toho 2 objekty budou vybudovány ve městě Pelhřimov a 2 objekty v obci Cetoraz. S ohledem na předmět plnění veřejné zakázky a lokalitu plnění je vhodné zadávat veřejnou zakázku v souladu s ust. § 98 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů, tj. rozdělenou na 2 části - část 1 Transformace ÚSPMP Těchobuz I. - - k. ú. Cetoraz pozemek par. č. 405/27 a Transformace ÚSPMP Těchobuz I. - k. ú. Cetoraz pozemek par. č. 405/24 a část 2 - Transformace ÚSPMP Těchobuz I. - k. ú. Pelhřimov pozemek par. č. 2346/41 a Transformace ÚSPMP Těchobuz I. - k. ú. Pelhřimov pozemek par. č. 2346/40. Dodavatelé mohou podat nabídku na jakoukoli část nebo na obě části veřejné zakázky. Na stavební akci byly zpracovány projekční kanceláří GR8 PROJECT v.o.s., Palackého 1659/51, 586 01 Jihlava projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro provedení stavby. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena v celkové výši 19 400 000 Kč bez DPH, z toho hodnota části 1 v částce 9 400 000 Kč bez DPH a hodnota části 2 v částce 10 000 000 Kč bez DPH. Z uvedeného vyplývá, že předpokládaná hodnota odpovídá finančnímu limitu pro podlimitní veřejnou zakázku.
V souladu s § 86 Zákona bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 5. 2. 2013 předběžné oznámení veřejné zakázky Transformace ÚSPMP Těchobuz I. , které bylo zveřejněno dne 6. 2. 2013 pod ev. č. VZ 344967. Podmínka Zákona pro zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky nejdříve 1 měsíc od odeslání předběžného oznámení byla tímto splněna.
Návrh řešení OM navrhuje radě kraje:
* schválit odůvodnění veřejné zakázky dle materiálu RK-26-2013-02, př. 1
* rozhodnout o způsobu zadávání veřejné zakázky na stavební práce Transformace ÚSPMP Těchobuz I. formou otevřeného řízení dle Zákona v souladu se Zadávací dokumentací dle materiálu RK-26-2013-02, př. 2
* jmenovat členy komise pro otevírání obálek a jejich náhradníky dle materiálu
RK-26-2013-02, př. 3
* jmenovat členy hodnotící komise a jejich náhradníky dle doplněného materiálu
RK-26-2013-02, př. 4.

K provedení zadávacího řízení navrhuje OM tyto termíny a kritéria:
- odeslání oznámení o zakázce do Věstníku veřejných zakázek - do 16. 8. 2013 (předpoklad)
- konec lhůty pro podávání nabídek - 9. 9. 2013 v 13.00 hod. (předpoklad)
- způsob hodnocení nabídek - nejnižší nabídková cena

Termíny uvedené v přiložených materiálech jsou pouze orientační, budou upřesněny v závislosti na obdržení písemného souhlasu poskytovatele dotace (MPSV ČR) se zahájením zadávacího řízení. Pro stanovení lhůty pro podání nabídek může být využita zákonná možnost jejího zkrácení v souladu s § 40 odst. 1 Zákona. OM si vyhrazuje změnu obsahu Zadávací dokumentace na základě požadavků a připomínek poskytovatele dotace.
StanoviskaUsnesení rady kraje 0242/05/2012/RK ze dne 31. 1. 2012 (rada kraje schválila projektovou žádost projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz I. a uložila OSV podat tuto žádost do Integrovaného operačního programu na základě výzvy č. 7 v oblasti intervence 3.1).
OSV souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
odůvodnění veřejné zakázky dle materiálu RK-26-2013-02, př. 1;
rozhoduje
zahájit zadávání veřejné zakázky na stavební práce Transformace ÚSPMP Těchobuz I. formou otevřeného řízení dle Zákona v souladu se Zadávací dokumentací dle materiálu
RK-26-2013-02, př. 2;
jmenuje
* komisi pro otevírání obálek dle materiálu RK-26-2013-02, př. 3;
* hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-26-2013-02, př. 4.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 30. 9. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz