Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-26-2013-97

RK-26-2013-97.doc  RK-26-2013-97pr01.xls  RK-26-2013-97pr02.pdf
Číslo materiálu97
Číslo jednacíRK-26-2013-97
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2013 dle schválených pravidel rady kraje
Zpracoval J. Albrechtová
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo na svém zasedání č. 8/2012 dne 18. 12. 2012 usnesením č. 0547/08/2012/ZK Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2013. V Rozpočtu kraje 2013 - včetně komentáře v kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora soutěží a přehlídek - je uvažována částka 450 000 Kč na podporu krajských a celostátních kol soutěží a přehlídek v Kraji Vysočina.
Jednotlivé dotace jsou přidělovány na základě Pravidel Rady Kraje Vysočina pro přidělování dotací na pořádání krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek pro děti a mládež, které schválila Rada Kraje Vysočina usnesením č. 0226/06/2011/RK dne 8. 2. 2011.
OŠMS obdržel na základě těchto pravidel žádost o podporu soutěže ve výši 14 000 Kč. Soutěž bude realizována příspěvkovou organizací Kraje Vysočina.
Návrh řešení Střední škola obchodu a služeb Jihlava, IČO 00836591 podala žádost o dotaci na pořádání celostátního kola postupové soutěže CESOFOTO 2013.
OŠMS navrhuje Radě Kraje Vysočina poskytnout finanční prostředky příspěvkové organizaci zřizované krajem na podporu postupové soutěže dle materiálu RK-26-2013-97, př. 1. Finanční prostředky příspěvkovým organizacím zřizovaných krajem jsou poskytovány jako příspěvek na provoz dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, o které je oprávněna v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích rozhodovat rada kraje v rámci výkonu zřizovatelské funkce.
Kopie žádosti je uvedena v materiálu RK-26-2013-97, př. 2.
StanoviskaStanovisko OI - Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID PR00550.0011
Ekonomický odbor nemá připomínky. Na kapitole Školství, mládeže a sportu, § 3421 je aktuální stav rezervy 149 900 Kč určené na podporu krajských a vyšších kol soutěží a přehlídek v Kraji Vysočina (ÚZ 00032).
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz v celkové výši 14 000 Kč u organizace zřizované krajem dle materiálu RK-26-2013-97, př. 1.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz