Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-26-2013-90

RK-26-2013-90.doc
Číslo materiálu90
Číslo jednacíRK-26-2013-90
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření - splátky poskytnutých půjček příspěvkovým organizacím
Zpracoval A. Vlachová
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuJedná se o provedení rozpočtového opatření v důsledku přijetí splátek půjček poskytnutých příspěvkovým organizacím odvětví školství.
1. Usnesením 0326/04/2010/ZK rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina o poskytnutí půjčky Gymnáziu dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147 ve výši 2 500 000 Kč na realizaci projektu Nové metody interaktivní výuky na gymnáziích kraje Vysočina . Dvěma dodatky pak zastupitelstvo kraje prodloužilo splatnost půjčky do 31. 12. 2013 (usnesení 0441/05/2011/ZK a 0587/08/2012/ZK).
Dne 26. 6. 2013 byla na základě výše uvedené smlouvy připsána na účet kraje třetí splátka půjčky ve výši 1 352 000 Kč. Tímto je splacena celá poskytnutá půjčka.
2. Usnesením 0592/07/2011/ZK rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina o poskytnutí půjčky Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické Jihlava ve výši 645 000 Kč na realizaci projektu Zdravotnická informatika na středních zdravotnických školách . Jedním dodatkem (usnesení 0588/08/2012/ZK) byla prodloužena splatnost půjčky do 31. 12. 2013. Dne 28. 6. 2013 byla připsána na účet kraje splátka výše uvedené půjčky.
Návrh řešení V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je třeba provést příslušné rozpočtové opatření, kterým se splátky půjček převedou do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina.
OŠMS navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření, spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u položky 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 1 997 000 Kč se současným převedením těchto prostředků do Fondu strategických rezerv.
StanoviskaOdbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření, spočívající ve zvýšení příjmů rozpočtu kraje (položka 2451 Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací) o částku 1 997 000 Kč a převedení této částky do Fondu strategických rezerv (položka 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech) dle materiálu RK-26-2013-90.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
Termín 30. 9. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz