Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-26-2013-87

RK-26-2013-87.doc  RK-26-2013-87pr01.pdf  RK-26-2013-87pr02.doc  RK-26-2013-87pr03.pdf
Číslo materiálu87
Číslo jednacíRK-26-2013-87
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření u kapitoly Zdravotnictví - příspěvek na pořádání semináře Chirurgie přednoží
Zpracoval J. Dvořáková
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuŘeditelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace se obrátila na zřizovatele s žádostí o příspěvek na spolufinancování celostátního semináře Chirurgie přednoží . Setkání se uskuteční 25. října 2013 v prostorách v areálu Zámku rodiny Kinských ve Žďáru nad Sázavou. Plánované náklady akce jsou 75 000 Kč, plánované výnosy jsou 55 000 Kč. Příspěvek je určen na krytí předpokládaného rozdílu mezi náklady a výnosy, konkrétně na úhradu tisku, propagace a nákladů na kulturní program v celkové výši
20 000 Kč. V materiálu RK-26-2013, př. 1 je uvedena žádost o poskytnutí příspěvku včetně rámcového rozpočtu akce.
Účelem příspěvku je podpora odborného setkání regionálního a celostátního významu pořádaných nemocnicemi zřizovanými Krajem Vysočina. Zastupitelstvo kraje usnesením
č. 0547/08/2012/ZK v rámci § 3592 - Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví - schválilo financování vybraných osvětových akcí a záštit nad odbornými konferencemi ve výši
500 000 Kč.
Pro informaci je v materiálu RK-26-2013-87, př. 2 uveden přehled příspěvků na obdobné akce pořádané nemocnicemi zřizovanými Krajem Vysočina od roku 2008.
Návrh řešení Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje schválit poskytnutí příspěvku na pořádání semináře Chirurgie přednoží ve výši 20 000 Kč.
Finanční prostředky budou poskytnuty jako příspěvek na provoz v souladu se zákonem
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a je nutné provést příslušné rozpočtové opatření ve vztahu k rozpočtu Kraje Vysočina.
StanoviskaOdbor ekonomický: Ve schváleném Rozpočtu Kraje Vysočina, v kapitole Zdravotnictví, § 3592 Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví je schválena částka 2 000 tis. Kč na mj. podporu vzdělávání, konference, osvětové akce, záštity nad odbornými konferencemi.
Odbor informatiky souhlasí s navrhovaným řešením. Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID dotace O00686-05 (RK-26-2013-87, př. 3).
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o 20 000 Kč u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, IČO: 00842001 s určením na krytí nákladů spojených s pořádáním specializovaného semináře Chirurgie přednoží .
Odpovědnost odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
Termín 25. 10. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz