Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-26-2013-75

RK-26-2013-75.doc  RK-26-2013-75pr01.doc
Číslo materiálu75
Číslo jednacíRK-26-2013-75
NázevPodstatná změna IV. v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz III.
Zpracoval J. Bína, E. Komínková
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina podal dne 21. 12. 2012 do Integrovaného operačního programu projekt Transformace Ústavu sociální péče pro mentálně postižené Těchobuz III . Tento projekt pod registračním č. CZ.1.06/3.1.00/07.08558 navazuje na projekty Transformace ÚSPMP Těchobuz I. a II. Jeho cílem je vytvořit 4 skupinové domácností o max. počtu 6 osob na domácnost a objekt s prostory pro denní program, prostřednictvím výstavby objektů v Novém Rychnově, Počátkách a Pelhřimově (lokalita Starý Pelhřimov) s celkovou kapacitou 24 uživatelů.
V souvislosti se žádostí MPSV ČR o dodání dokumentů, doplňujících informací a dokladů k projektu došlo ke změnám předpokládaných výdajů oproti hodnotám uvedeným v původní žádosti o finanční podporu z IOP pro individuální projekt č. CZ.1.06/3.1.00/07.08558.
Změny nastaly v důsledku požadovaného přepočtení rozpočtu na aktuální sazbu DPH dle aktuálně platného zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, dále v důsledku úpravy referenčního období výpočtu finanční mezery a dotace. Další požadovanou změnou je úprava harmonogramu projektu včetně úpravy etap v závislosti na termínu jednání výběrové komise k výzvě č. 7 Integrovaného operačního programu, oblasti intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace - aktivita a) investiční podpora procesu a zavádění jednotného přístupu v transformaci pobytových zařízení sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb. Současně bude provedena změna v záložce Výběrová řízení - přidání VŘ na geodetické práce, která nastala z důvodu nutnosti upřesnění vlastnických hranic pozemků a odstranění nesouladu mapových podkladů. Změna v záložce Parametry akce a změna výše nezpůsobilých výdajů projektu je závislá na aktualizaci objektů vyplývající ze zpracované realizační projektové dokumentace, kdy je objekt nastaven na konkrétní konstrukční systém a dojde k drobným dílčím úpravám půdorysných ploch a kubatur jednotlivých místností. Tato změna nebude mít vliv na výši celkového rozpočtu projektu, ale projeví se drobnou korekcí výše nezpůsobilých výdajů projektu.
Změny budou uvedeny v záložkách Potřeby, Zdroje, Harmonogram, Etapy a záložkách souvisejících.
Změna v projektu je blíže popsána v příloze RK-26-2013-75, př. 1 (Oznámení příjemce o změnách v projektu).
Návrh řešení Navrhujeme radě kraje schválit oznámení dle materiálu RK-26-2013-75, př. 1 a uložit odborům majetkovému a sociálních věcí postupovat podle materiálu RK-26-2013-75, př. 1 a zapracovat toto Oznámení do příloh dle požadavků MPSV ČR.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-26-2013-75, př. 1;
ukládá
majetkovému odboru a odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-26-2013-75, př. 1 a zapracovat jej do příloh požadovaných MPSV.
Odpovědnost odbor sociálních věcí
Termín 15. 6. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz