Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-26-2013-73

RK-26-2013-73.doc  RK-26-2013-73pr01.doc  RK-26-2013-73pr02.pdf  RK-26-2013-73pr03.doc  RK-26-2013-73pr04.doc
Číslo materiálu73
Číslo jednacíRK-26-2013-73
Název2. Monitorovací zpráva projektu Transformace Ústavu sociální péče Křižanov I.
Zpracoval J. Bína, E. Komínková
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina podal dne 29. 6. 2012 do Integrovaného operačního programu projekt Transformace ÚSP Křižanov I. pod registračním č. CZ.1.06/3.1.00/07.08353. Tento projekt zahajuje proces částečné transformace ÚSP Křižanova, p. o., jehož cílem je vytvořit 4 domácnosti o max. počtu 6 osob na domácnost prostřednictvím výstavby 2 objektů v Bystřici nad Pernštejnem a 2 objektů ve Velkém Meziříčí s kapacitou 24 lůžek pro uživatele s mentálním a kombinovaným postižením. V objektech bude poskytována komunitním způsobem sociální služba chráněné bydlení a domov pro osoby se zdravotním postižením.
Dle stanoveného harmonogramu projektu byla dne 31. 7. 2013 ukončena 2. etapa projektu pod názvem Etapa zpracování a schvalování projektové dokumentace, která probíhala od
1. 10. 2012. Z této etapy byla zpracována Monitorovací zpráva, kterou nyní předkládáme radě kraje jako materiál RK-26-2013-73, př. 1 a Žádost o platbu jako materiál RK-26-2013-73, př. 2. Kompletní monitorovací zpráva včetně požadovaných příloh bude odeslána na pobočku CRR do 28. 8. 2013.
V průběhu období 2. etapy došlo k odkupu zbývajících pozemků se všemi právními náležitostmi, dále došlo ke zpracování projektové dokumentace a k jejímu předložení na MPSV ke schválení. Po schválení dokumentace MPSV bylo zpracováno Oznámení příjemce o změnách v projektu týkající se úpravy rozpočtu projektu a některých výběrových řízení. Zároveň probíhala příprava podkladů pro realizace výběrových řízení na stavební práce, koordinátora BOZP a TDS. V květnu 2013 nastoupil do pracovního poměru projektový a finanční manažer, jehož způsobilé mzdové výdaje jsou hrazeny z rozpočtu projektu. Souběžně s 2. etapou probíhala setkání transformačního týmu a procesy transformace (příprava uživatelů na stěhování nových objektů rodinného typu atd.) v zařízení ÚSP Křižanov, p. o.
Monitorovací zpráva a Žádost o platbu jsou zpracovávány v pracovní verzi, rozpočet etapy není dosud uzavřený z důvodu nutnosti proplacení mzdových výdajů za měsíc červenec. V Monitorovací zprávě a Žádosti o platbu jsou proto čerpané finanční prostředky uvedené včetně odhadu možných mzdových výdajů za již zmíněný měsíc červenec. Po skutečném uhrazení těchto výdajů budou příslušné dokumenty upraveny na přesné částky.
Bližší informace o průběhu 2. etapy a finančních prostředcích vynaložených na projekt jsou zpracovány v RK-26-2013-73, př. 1 (Monitorovací zpráva) a RK-26-2013-73, př. 2 (Žádost o platbu).
Návrh řešení Navrhujeme radě kraje schválit Monitorovací zprávu dle materiálu RK-26-2013-73, př. 1 a Žádost o platbu dle materiálu RK-26-2013-73, př. 2 a uložit odboru sociálních věcí povinnost odeslat tyto materiály na příslušnou pobočku Centra pro regionální rozvoj včetně požadovaných příloh MPSV. V materiálu RK-26-2013-73, př. 3 a RK-26-2013-73, př. 4 jsou připojena prohlášení, která musí být doložena k monitorovací zprávě a k žádosti o platbu.
StanoviskaEkonomický odbor: souhlasí s návrhem usnesení.
Projektová kancelář: Projektová kancelář bere na vědomí předloženou monitorovací zprávu.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
monitorovací zprávu včetně žádosti o platbu dle materiálů RK-26-2013-73, př. 1 a RK-26-2013-73, př. 2;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálech RK-26-2013-73, př. 3 a RK-26-2013-73, př. 4;
ukládá
odboru sociálních věcí odeslat tyto materiály na příslušnou pobočku Centra pro regionální rozvoj včetně příloh požadovaných MPSV.
Odpovědnost odbor sociálních věcí
Termín 28. 8. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz