Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-26-2013-71

RK-26-2013-71.doc  RK-26-2013-71pr01.doc
Číslo materiálu71
Číslo jednacíRK-26-2013-71
NázevPodstatná změna VII. v projektu Transformace ÚSP Křižanov I.
Zpracoval J. Bína, E. Komínková, E. Pausarová
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina navrhl zařazení Ústavu sociální péče Křižanov, příspěvkové organizace do projektu transformace pobytových zařízení sociální péče, jehož způsobilé náklady jsou financované z Integrovaného operačního programu. Důvodem byla skutečnost, že organizace sídlí v historickém objektu zámku, který nevyhovuje stavebně moderním požadavkům poskytování sociálních služeb.
V rámci příprav realizace tohoto projektu byl Usnesením 0808/17/2012/RK dne 24. 4. 2012 schválen Transformační plán ÚSP Křižanov, příspěvkové organizace. Usnesením 0059/01/2012/ZK dne 12. 2. 2012 zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo předfinancování přípravné fáze projektu a jeho realizaci do doby, než budou poskytnuty finanční prostředky z IOP. Podání samotného projektu, které rada kraje schválila Usnesením 1032/22/2012/RK dne 5. 6. 2012, bylo uskutečněno 29. 6. 2012. Od podání projektu rada schválila podstatné změny v projektu č. I - VI.
V rámci projektu Transformace ÚSP Křižanov I. došlo ke zpracování realizační projektové dokumentace, která byla odeslána k hodnocení na MPSV. Zde probíhala kontrola v delším časovém úseku, než bylo původně v harmonogramu projektu plánováno. Z tohoto důvodu dochází ke změně data ukončení realizace projektu a ukončení 5. etapy projektu z původního data 15. 2. 2015 na 30. 6. 2013, k přenastavení harmonogramu projektu
a k prosunutí dat zahájení a ukončení výběrového řízení na dodavatele stavby, koordinátora BOZP a TDS. Změna se dále promítá do rozpočtu projektu, kde dochází ke změně harmonogramu čerpání financí na stavební práce a související výdaje.
Změna č. VII byla u tohoto projektu již předkládána radě kraje v jiném znění. Obsah původní změny č. VII byl na MPSV přiřazen ke změně č. V, z toho důvodu bylo opět toho číslo změny použito pro následující Oznámení o změně v projektu.
Změna v projektu je blíže popsána v příloze RK-26-2013-71, př. 1 (Oznámení příjemce o změnách v projektu).
Návrh řešení Navrhujeme radě kraje schválit oznámení dle materiálu RK-26-2013-71, př. 1 a uložit odborům majetkovému a sociálních věcí postupovat podle materiálu RK-26-2013-71, př. 1 a zapracovat změny do povinných příloh Oznámení příjemce o změnách v projektu.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-26-2013-71, př. 1;
ukládá
* majetkovému odboru a odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-26-2013-71, př. 1;
* odboru sociálních věcí zapracovat změny dle materiálu RK-26-2013-71, př. 1 do povinných příloh Oznámení příjemce o změnách v projektu.
Odpovědnost odbor sociálních věcí
Termín 30. 6. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz