Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-26-2013-70

RK-26-2013-70.doc  RK-26-2013-70pr01.doc
Číslo materiálu70
Číslo jednacíRK-26-2013-70
NázevNávrh na rozpočtové opatření na kapitole Ostatní finanční operace - úhrada penále na základě kontrolního zjištění
Zpracoval L. Hondlová
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuUsnesením č. 0321/11/2005/RK Rada Kraje Vysočina schválila podání žádosti kraje do Opatření 2.1 Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů (dále jen OP RLZ) o finanční podporu projektu Vzdělávání zadavatele a poskytovatelů v oblasti standardů kvality sociálních služeb v rezidenčních službách v Kraji Vysočina dle materiálu
RK-11-2005-42př3upr1 za partnerské spoluúčasti Národně vzdělávacího fondu.
V průběhu projektu byly předkládány průběžné monitorovací zprávy, jejichž součástí byly také žádosti o platbu. Na základě těchto žádostí a po ověření pracovníky MPSV, zda se skutečně jedná o uznatelný výdaj, byly výdaje označeny za uznatelné a finanční prostředky poukázány na účet příjemce dotace (kraje). Na konci projektu byla ze strany poskytovatele dotace provedena kontrola, v rámci které došlo k neuznání části již schválených a proplacených výdajů na straně partnera projektu. Tyto finanční prostředky byly dle pokynů poskytovatele dotace odvedeny na stanovený účet. Podklady o provedené kontrole byly následně předány na místně příslušný finanční úřad, který provedl prošetření porušení rozpočtové kázně. Dle kontroly finančního úřadu došlo v průběhu projektu k úhradě výdajů, které jsou ze strany finančního úřadu označeny jako neuznatelné a tím dle finančního úřadu došlo ze strany příjemce dotace k porušení rozpočtové kázně. Proti tomuto rozhodnutí podal kraj odvolání. Na základě rozhodnutí o odvolání došlo k odeslání finančních prostředků na účet správce daně do 15 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Na účet správce daně byla vrácena částka v celkové výši 202 498 Kč, ale kraj toto rozhodnutí napadl u soudu, který zatím o věci nerozhodl. Pokud by soud napadené rozhodnutí zrušil, byla by uhrazená částka vrácena kraji. Po odvedení těchto finančních prostředků vystavil finanční úřad platební výměry na penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně, ve výši 196 682 Kč. Tyto finanční prostředky je potřeba poslat na účet správce daně do 30 dnů ode dne doručení platebního výměru. Proti tomuto platebnímu výměru opět podá kraj odvolání, a pokud bude zamítnuto, napadne rozhodnutí u soudu. Tento postup je dohodnut s oddělením právním a krajského živnostenského úřadu. Přesto má kraj povinnost uhradit uvedenou částku finančnímu úřadu již nyní.
Návrh řešení Odbor sociálních věcí navrhuje Radě Kraje Vysočina vzít na vědomí penále v celkové výši 196 682 Kč, dle materiálu RK-26-2013-70, př. 1 a schválit rozpočtové opatření, kterým bude navýšena kapitola Ostatní finanční operace za použití kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje na úhradu penále dle materiálu RK-26-2013-70, př. 1.
StanoviskaEkonomický odbor: Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje ke dni 7. 8. 2013 činí 30 799 tis. Kč.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
penále v celkové výši 196 682 Kč dle materiálu RK-26-2013-70, př. 1 na účet správce daně;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Ostatní finanční operace, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, o částku 196 690 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje, o částku 196 690 Kč určenou na úhradu penále dle materiálů
RK-26-2013-70, př. 1.
Odpovědnost OSV, OE
Termín 31. 8. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz