Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-26-2013-69

RK-26-2013-69.doc  RK-26-2013-69pr01.doc
Číslo materiálu69
Číslo jednacíRK-26-2013-69
NázevPodstatná změna č. XI v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz I.
Zpracoval J. Bína, Z. Lesinová, J. Krejčí
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuDne 28. 6. 2013 byla externím hodnotitelem najatým MPSV definitivně schválena projektová dokumentace ke stavbám, které budou realizovány v rámci projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz I. Aktuálně je tedy možné vypsat výběrová řízení na dodavatele stavby, koordinátora BOZP a TDS. V této souvislosti na základě zkušeností zadavatele se zakázkami obdobného charakteru snižujeme předpokládanou hodnotu VŘ č. 006 (VŘ na TDS) z částky 800 000,- Kč bez DPH na částku 480 000,- Kč bez DPH.
Zároveň je nutné v částech venkovní a sadové úpravy rozpočtu projektu upravit sazbu DPH.
Změna v projektu je blíže popsána v příloze RK-26-2013-69, př. 1 (Oznámení příjemce o změnách v projektu).
Návrh řešení Navrhujeme radě kraje schválit oznámení dle materiálu RK-26-2013-69, př. 1 a uložit odborům majetkovému a sociálních věcí postupovat podle materiálu RK-26-2013-69, př. 1 a zapracovat toto Oznámení do požadovaných příloh MPSV.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-26-2013-69, př. 1;
ukládá
majetkovému odboru a odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-26-2013-69, př. 1 a zapracovat jej do požadovaných příloh MPSV.
Odpovědnost odbor sociálních věcí
Termín 15. 1. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz