Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-26-2013-67

RK-26-2013-67.doc  RK-26-2013-67pr01.xls
Číslo materiálu67
Číslo jednacíRK-26-2013-67
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociálních věcí - přijetí dotací ze státního rozpočtu na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
Zpracoval D. Táborská
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuUsnesením rady kraje č. 1741/36/07/RK ze dne 11. 12. 2007 byla přijata opatření ke zjednodušení administrativní náročnosti spojené s přijetím prostředků ze státního rozpočtu a jejich použitím na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, jimiž jsou příspěvkové organizace Dětské centrum Jihlava, Dětský domov Kamenice nad Lipou, Dětský domov Nová Ves u Chotěboře, Dětský domov Telč, Dětský domov Budkov, Dětský domov Senožaty a Dětský domov Rovečné. Ředitelé a ředitelky těchto zařízení jsou usnesením rady kraje č. 0711/17/2007/RK ze dne 22. 5. 2007 a usnesením rady kraje č. 2023/40/2011/RK ze dne 12. 12. 2011 pověřeni podáním žádosti o příspěvek. O jeho výši rozhoduje krajský úřad v rámci přenesené působnosti. V současné době je vyplácen státní příspěvek 5 z těchto zařízení (Dětský domov Nová Ves u Chotěboře, Dětský domov Telč, Dětský domov Kamenice nad Lipou a Dětské centrum Jihlava, Dětský domov Senožaty), kterým bylo vydáno pověření k poskytování sociálně-právní ochrany podle ust. § 49 zákona č. 359/1999 S., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, ve vztahu k § 39 odst. 2 citovaného zákona.
Usnesením č. 1714/36/07/RK rada souhlasila s průběžným převodem účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu poskytnutých Ministerstvem práce a sociálních věcí k zajištění výplaty státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Současně rada souhlasila s tím, že odbor sociálních věcí každoročně předloží radě kraje k jednorázovému schválení rozpočtové opatření o celkovém objemu přijatých a vyplacených účelových prostředků.
Rada kraje současně uložila vedoucí odboru sociálních věcí provádět převod prostředků z rozpočtu kraje na účet příslušné příspěvkové organizace na základě pravomocně vydaného správního rozhodnutí o přiznané výši tohoto státního příspěvku.
Od února r. 2013 v souvislosti s novelou zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, je vyplácen státní příspěvek i Fondu ohrožených dětí, o.s., Praha.
V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je nutné provést příslušné rozpočtové opatření ve vztahu k rozpočtu Kraje Vysočina.
Návrh řešení Příjmová a výdajová část rozpočtu kraje se zvyšuje o účelovou dotaci Ministerstva práce a sociálních věcí na výplatu shora uvedeného příspěvku o celkovou částku 5 500 000 Kč.
StanoviskaEkonomický odbor k návrhu rozpočtového opatření nemá připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření spočívající ve:
­ zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u položky 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o účelovou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí (účelový znak 13307) ve výši 5 500 000 Kč určenou na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů;
­ zvýšení výdajové části rozpočtu kraje u kapitoly Sociální věci, § 4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc dle materiálu RK-26-2013-67, př. 1;
* změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz u:
­ Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace, o částku 718 721 Kč;
­ Dětského domova Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace, o částku 776 052 Kč;
­ Dětského domova Nová Ves u Chotěboře, přísp. organizace, o částku 893 828 Kč;
­ Dětského domova Telč příspěvkové organizace, o částku 128 232 Kč;
­ Dětského domova Senožaty, příspěvkové organizace, o částku 48 224 Kč.
Odpovědnost OSV, OE, ředitelky Dětského centra Jihlava, Dětského domova Kamenice nad Lipou, Dětského domova Nová Ves u Chotěboře, Dětského domova Senožaty a ředitel Dětského domova Telč
Termín 31. 8. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz