Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-26-2013-66

RK-26-2013-66.doc
Číslo materiálu66
Číslo jednacíRK-26-2013-66
NázevProjektový záměr Kraje Vysočina na čerpání prostředků z Operačního programu Životní prostředí Implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina - Informování veřejnosti o Natuře 2000
Zpracoval J. Joneš
Předkládá Z. Chlád
Počet příloh
Popis problémuOperační program Životní prostředí (OPŽP) má v ose 6 - oblasti podpory 6.1 ve způsobilých výdajích náklady na osvětovou nebo informační kampaň evropsky významných lokalit (viz http://www.opzp.cz/ke-stazeni/392/14663/detail/implementacni-dokument/ str. 118-119), konkrétně např. náklady na zhotovení informačních materiálů za účelem zajištění informovanosti veřejnosti a pozitivního přístupu veřejnosti k realizovanému opatření.
Z oblasti podpory 6.1 OPŽP kraj již realizuje šest projektů Implementace Natury 2000, zaměřené zejména na průzkumy, zpracování plánů péče, projednání s vlastníky, geodetické práce, značení v terénu. V těchto projektech jsme informace pro veřejnost řešili jen okrajově (infotabule na hranicích území v terénu, tiskové zprávy na www stránkách Kraje Vysočina a články v krajských periodikách). Kromě tohoto záměru žádný další projekt v oblasti Natury 2000 odbor v současné době nepřipravuje.
Návrh řešení Z pohledu kraje považujeme za vhodné předkládat veřejnosti pozitivně vnímané informace o krásném a dochovaném stavu přírody v Kraji Vysočina a zároveň tím vysvětlit i opatření, která v ochraně přírody odbor životního prostředí realizuje.
Jako završení projektů Implementace Natury 2000 navrhujeme proto vydání publikace pro informování veřejnosti s využitím podpory z OPŽP. V publikaci (kniha) by byly kapitoly s obecnými informacemi o Natuře 2000 a evropsky významných lokalitách (případně o přírodních hodnotách v kraji obecně), dále pak o vybraných biotopech a druzích, hlavním blokem by pak byly informace o jednotlivých evropsky významných lokalitách (s doprovodem map - situačních zákresů, fotografií, případně tabelární údaje ap., seznam lokalit viz http://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/evl/index.php?frame). Předpokládaný rozsah 100 až 200 stran. Předpokládaný náklad 2 až 3 tisíce výtisků (rozsah a náklad bude dále upřesňován).
Předpokládané náklady do 1,2 mil. Kč, a z toho spoluúčast kraje cca 10 % tj. 120 tis. Kč. Realizace v letech 2014 až 2015.
V roce 2000 byla v rámci osvětové a informační kampaně vydána Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR publikace s názvem Chráněná území ČR VII., která popisovala zvláště chráněná území Kraje Vysočina, kniha byla úspěšně rozebrána (vyprodána) a veřejnost má zájem o případné druhé vydání. Publikací o Natuře 2000 bychom navázali na uvedenou úspěšnou publikaci o chráněných územích.
Vydání publikace o Natuře 2000 je v souladu s cíli a opatřeními Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Kraje Vysočina schválené Zastupitelstvem Kraje Vysočina dne 22. 3. 2011.
Navrhujeme, aby Rada Kraje Vysočina schválila výše uvedený projektový záměr, následně odbor životního prostředí zahájí práce na přípravě projektu s pracovním názvem Implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina - Informování veřejnosti o Natuře 2000 a připraví žádost o spolufinancování projektu z Operačního programu Životní prostředí.
StanoviskaProjektová kancelář s projektovým záměrem souhlasí.
Odbor ekonomický souhlasí s návrhem usnesení. Uvedený projektový záměr není zahrnut v rozpočtovém výhledu na roky 2014 - 2016, spoluúčast kraje se předpokládá ve výši cca 120 tis. Kč.
Odbor sekretariátu hejtmana vítá představený záměr vydání publikace o chráněných územích evropského významu v Kraji Vysočina. Takto zaměřený ediční počin zapadá do prioritních témat, kterými se Kraj Vysočina směrem k veřejnosti prezentuje - tedy jako kraj zachovalého kulturního dědictví a čisté přírody. Předpokládáme, že kniha bude zpracována tak, že může být předmětem, který je možno darovat důležitým hostům Kraje Vysočina. Reprezentativní publikace s profesionálními fotografiemi i textem o výjimečných stanovištích na Vysočině může přispět ke zvýšení pocitu sounáležitosti občanů kraje s Krajem Vysočina.
Záměr vydání popisované publikace OSH plně podporuje.
OddPKŽÚ nemá k návrhu usnesení připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
projektový záměr Implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina - Informování veřejnosti o Natuře 2000;
ukládá
odboru životního prostředí vypracovat projektovou žádost.
Odpovědnost odbor životního prostředí
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz