Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-26-2013-65

RK-26-2013-65.doc  RK-26-2013-65pr01.doc  RK-26-2013-65pr02.doc
Číslo materiálu65
Číslo jednacíRK-26-2013-65
NázevSmlouva s obecně prospěšnou společností Stanice Pavlov, o. p. s. na rok 2014
Zpracoval D. Vacková
Předkládá Z. Chlád
Počet příloh
Popis problémuOdbor životního prostředí předkládá radě kraje materiál, který navrhuje podpořit činnost Stanice Pavlov o. p. s., IČO 28771028, v roce 2014.
Rok 2013 je čtvrtým rokem, kdy nezisková organizace Stanice Pavlov, o. p. s. (dále též Stanice) s podporou Kraje Vysočina zajišťuje provoz záchranné stanice pro handicapované živočichy. Zařízení je nadále označováno zavedeným názvem Stanice ochrany fauny Pavlov, název je spojen s předchozí 20letou existencí, kdy zařízení provozovala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Pro kontrolu a řízení využití finanční podpory delegoval Kraj Vysočina do správní rady společnosti své 3 zástupce, kteří se pravidelně účastní jednání správních orgánů a podílejí se na řízení společnosti. Nyní to jsou Zdeněk Chlád (ČSSD), Pavel Kalabus (KSČM) a Jan Kasal (KDU-ČSL).
Odbor životního prostředí považuje existenci a činnost takovéto stanice v Kraji Vysočina za nezbytnou, neboť jako jediná svým rozsahem, odborností pracovníků, podmínkami a možnostmi (velký počet voliér včetně karanténních boxů, výběhů, zimovišť, vodních ploch ap.) naplňuje prvotní poslání a to záchranu, léčbu, rehabilitaci a vypouštění uzdravených živočichů zpět do přírody. Záchrannou stanicí v Pavlově projde každý rok zhruba 300 zvířat, z nichž polovina je vrácena zpět do přírody. Funkce a význam takové stanice je nezpochybnitelný, činnost se stala součástí aktivit spojených se zachováním druhové rozmanitosti a je pozitivním příkladem etického a humánního přístupu člověka k živé přírodě. Rozhodnutím Ministerstva životního prostředí ze dne 15. 12. 2009 bylo Stanici Pavlov, o. p. s. uděleno povolení k provozování záchranné stanice ve smyslu § 5 odst. 8 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny pro celé území Kraje Vysočina a to pro všechna zvířata volně žijící na území ČR s výjimkou medvěda hnědého, všech druhů jelenů a losa evropského. Z uvedeného vyplývá, že stanice je skutečně dobře vybavena (pro všechny živočichy kromě největších) a to i po stránce odborné, když jí bylo ministerstvem uděleno povolení v takovém rozsahu. Rozhodně si tedy zaslouží i podporu Kraje Vysočina. Nezanedbatelnou součástí činnosti Stanice je také ekologická výchova a osvěta (viz příloha č. 1). Je třeba si uvědomit, že velké procento zranění zvířat je zaviněno člověkem (střety zvířat na silnicích, s dráty el. vedení, ploty, pády do šachet, jímek ap., ale i z neznalosti odebraná mláďata).
Obecně prospěšná služba záchranné stanice pro handicapované živočichy se neobejde bez provozních dotací. Část prostředků potřebných pro provoz získává Stanice každoročně z prostředků Ministerstva životního prostředí (Program péče o krajinu a prostřednictvím členství v Národní síti záchranných stanic), od Lesů České republiky, s. p. a menší částky od jednotlivých obcí a ze sbírek a darů od jednotlivců. Další příjmy získává za zpracovávání posudků, za vstupné na komentované prohlídky záchranné stanice a za programy pro školy a také za propagaci sponzorů, prodej fotografií zvířat, pohlednic a podobně. Chybějící část prostředků v předchozích letech poskytoval Kraj Vysočina.
Dle vyúčtování, které je pravidelně vždy v lednu zasíláno Odboru životního prostředí Krajského úřadu Kraje Vysočina, jsou z dotací Kraje Vysočina hrazeny především mzdy pracovníků a náklady na elektrickou energii. Omezení počtu pracovníků, zajišťujících samotnou funkci záchranné stanice, by znamenalo nutnost omezení služby, kterou záchranná stanice v Kraji Vysočina poskytuje. Omezení odborných aktivit by k úspoře nevedlo, protože tyto aktivity realizuje Stanice tak, aby nebyly pro organizaci ekonomicky ztrátové a provoz Stanice ekonomicky podporovaly. Stanice plní své úkoly řádně a v plném rozsahu díky podpoře Kraje Vysočina a dalších dárců včetně jednotlivých fyzických osob, ale také díky obětavosti pracovníků a jejich pravidelné neplacené práci přesčas a také díky neplacené pomoci dobrovolníků a stážistů. Bez podpory Kraje Vysočina se činnost Stanice neobejde, proto Stanice žádá o poskytnutí dotace na provoz v roce 2014 částkou 1 350 000 Kč (viz př. 1). Bližší zdůvodnění a rozbor činnosti Stanice jsou stručně uvedeny v př. 1.
Dne 28. 5. 2013 proběhlo v sídle Stanice Pavlov o. p. s. zasedání Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady Kraje Vysočina. Zbyšek Karafiát, ředitel Stanice, a Václav Hlaváč, zástupce Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, provedli členy komise záchrannou stanicí. Členové komise z vlastní zkušenosti potvrdili návštěvnost a využití stanice. V diskusi byla řešena plánovaná rekonstrukce vily, která je nyní ve vlastnictví státu, a její transformace na stanici EVVO. Řešena byla také částka poskytovaná Krajem Vysočina na zajištění provozu Stanice Pavlov. Původně poskytovaná částka 1,6 mil. Kč se mírně snižuje, v letošním roce byla poskytnuta podpora ve výši 1,4 mil. Kč, na příští rok žádá Stanice o částku 1,35 mil. Kč.
Návrh řešení Odbor životního prostředí považuje za potřebné, aby Stanice v kraji dále fungovala. Odbor životního prostředí proto navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje poskytnutí finančních prostředků na krytí provozních nákladů v příštím roce ve výši 1 300 000 Kč. Tyto finanční prostředky budou navrhovány do rozpočtu na rok 2014. Další prostředky od kraje může stanice získat například prostřednictvím grantových programů Fondu Vysočiny či vysoutěžením ve veřejných zakázkách, proto navrhujeme provozní dotaci ve snížené výši.
Dotaci navrhujeme poskytnout předem (viz smlouva - materiál RK-26-2013-65, př. 2), neboť je určena na provozní náklady v daném roce a Stanice by bez této dotace nebyla schopna činnost zajistit.
Bližší zdůvodnění a význam Stanice jsou stručně uvedeny v materiálu RK-26-2013-65, př. 1.
StanoviskaKomise pro zemědělství a životní prostředí Rady Kraje Vysočina vzala na vědomí informace o činnosti Stanice Pavlov o. p. s., a usnesením č. 009/03/2013/Kzžp doporučuje radě kraje, aby doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci ve výši 1 350 000 Kč na zajištění provozu Stanice v r. 2014.
Ekonomický odbor: Finanční závazek vyplývající z rozhodnutí o poskytnutí dotace pro Stanici Pavlov, o.p.s., IČO 28771028 ve výši 1 300 000 Kč bude třeba zahrnout do návrhu rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2014, do kapitoly Životní prostředí.
Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu nemá k návrhu usnesení připomínky.
Odbor informatiky: Podpora byla zaevidována v systému eDotace pod ID O00721.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci ve výši 1 300 000 Kč v roce 2014 Stanici Pavlov, o. p. s., IČO 28771028, na zajištění provozu Stanice ochrany fauny Pavlov v roce 2014 dle materiálu RK-26-2013-65, př. 2.
Odpovědnost OŽP
Termín do 15. 3. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz