Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-26-2013-64

RK-26-2013-64.doc  RK-26-2013-64pr01.pdf  RK-26-2013-64pr02.pdf  RK-26-2013-64pr03.pdf  RK-26-2013-64pr04.pdf
Číslo materiálu64
Číslo jednacíRK-26-2013-64
NázevPrůběžné monitorovací zprávy (níže jen PMZ ) k žádostem v rámci II. a III. etapy projektu Kraje Vysočina s názvem Úspory energie v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina
Zpracoval M. Brom
Předkládá E. Horná
Počet příloh
Popis problémuPodle Směrnice o projektovém řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina, č. 29/12,
ze dne 18. 12. 2012, čl. 4 bod 2 písm. d) musí být monitorovací a závěrečné zprávy projektů projednány a schváleny příslušným orgánem kraje.
Podle závazných pokynů Operačního programu Životní prostředí (dále jen OPŽP ) jsou
tři druhy monitorovacích zpráv: a) průběžné monitorovací zprávy (PMZ), b) závěrečná monitorovací zpráva, c) zprávy o monitorování projektu po ukončení financování projektu.
Tento materiál řeší jen PMZ.
PMZ vyplňuje a zasílá Kraj Vysočina jako příjemce podpory elektronicky 3x ročně,
tzn. za každé čtyři kalendářní měsíce od okamžiku vydání Registračního listu. Průběžné monitorovací zprávy zasílá kraj v požadovaných termínech v elektronické podobě v informačním systému (IS) BENE-FILL až do okamžiku, kdy je povinen zaslat závěrečnou monitorovací zprávu. Požadované termíny nejsou předem přesně známy,
protože na povinnost podat průběžnou monitorovací zprávu je příjemce upozorněn prostřednictvím IS BENE-FILL vždy po uplynutí období, se kterým monitorovací zpráva souvisí. Příjemce podpory má následně 10 pracovních dnů na vyplnění a elektronické zaslání monitorovací zprávy projektovému manažerovi (níže jen PM ). Z uvedených důvodů není reálné ani uskutečnitelné schvalovat všechny PMZ v orgánech kraje před vyplněním šablony v IS BENE-FILL.
Kraj jako příjemce podpory povinně poskytuje řídícímu orgánu OPŽP formou PMZ údaje k průběžnému sledování realizace projektu a naplňování předem stanovených projektových cílů. Protože níže vyjmenované žádosti a v nich jednotlivé akce v rámci II. a III. etapy projektu Kraje Vysočina s názvem Úspory energie v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina trvají více let a realizace je odvislá od řady technických faktorů, je častým problémem, že PMZ nebo i několik PMZ následujících po sobě nepřináší žádné nové skutečnosti či sdělení.
PMZ se převážně generují automaticky z údajů na ostatních záložkách BENE-FILLu. Žadatel (Kraj Vysočina) vyplňuje zejména bod 8) - stav realizace projektu. Pracovníci Státního fondu životního prostředí ČR (níže jen SFŽP ČR ) provedou kontrolu PMZ a buď ji potvrdí, čímž je automaticky uložena v informačním systému OPŽP nebo PMZ vrátí příjemci dotací k doplnění či opravě ve stanoveném termínu.
Návrh řešení V rámci II. a III. etapy projektu Kraje Vysočina s názvem Úspory energie v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina se jedná o čtyři žádosti spolufinancované z evropských fondů (Fond soudržnosti - zkratka CF ) prostřednictvím OPŽP, takže jsou sledovány tyto čtyři žádosti samostatně (PMZ jsou generované z IS BENE-FILL dle předchozího odstavce):


Žádost o dotaci do OPŽP Číslo přílohy materiálu
RK-26-2013-64 s PMZ Úspory energie v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina II. 1. Úspory energie v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina II.b 2. Úspory energie v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina II.c 3. Úspory energie v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina III. - Nemocnice Jihlava - diagnostický pavilon 4.
Odbor životního prostředí navrhuje radě kraje schválení PMZ k žádostem do OPŽP v rámci II. a III. etapy projektu Kraje Vysočina s názvem Úspory energie v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina dle příloh jeden až čtyři materiálu RK-26-2013-64.
StanoviskaProjektová kancelář: bere na vědomí monitorovací zprávy.
Ekonomický odbor: Ekonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení.
Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu: souhlasím s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí a dodatečně schvaluje
průběžné monitorovací zprávy k žádostem v rámci II. a III. etapy projektu Kraje Vysočina s názvem Úspory energie v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálů
RK-26-2013-64, př. 1, RK-26-2013-64, př. 2, RK-26-2013-64, př. 3 a RK-26-2013-64, př. 4.
Odpovědnost OŽP
Termín 13. 8. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz