Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-26-2013-62

RK-26-2013-62.doc  RK-26-2013-62pr01.doc
Číslo materiálu62
Číslo jednacíRK-26-2013-62
NázevNařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní rezervace Jedlový les a údolí Rokytné a jejího ochranného pásma
Zpracoval I. Martinů
Předkládá E. Horná
Počet příloh
Popis problémuJedná se o přehlášení stávající přírodní rezervace V Jedlí, která od roku 1988 zabezpečuje územní ochranu části lesa a loučky na pravém břehu řeky Rokytné. Přehlášení spočívá ve zřízení zvláště chráněného území s názvem Jedlový les a údolí Rokytné v kategorii přírodní rezervace ve smyslu § 33 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOPK ) a v souladu s navrženou kategorií ochrany evropsky významné lokality CZ0610179 Jedlový les a údolí Rokytné (viz příloha č. 492 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit, ve znění nařízení vlády č. 301/2007 Sb.).
Z ustanovení § 45c odst. 5 ZOPK vyplývá pro kraje povinnost vyhlášení evropsky významné lokality za zvláště chráněné území nejpozději do 6 let od přijetí lokality do evropského seznamu. Lokalita byla zařazena do evropského seznamu Rozhodnutím Komise ze dne 13. listopadu 2007, kterým se přijímá první aktualizovaný seznam lokalit významných pro Společenství v kontinentální biogeografické oblasti podle směrnice Rady 92/43/EHS (2008/25/ES); zařazení bylo publikováno formou sdělení Ministerstva životního prostředí č. 81/2008 Sb., o evropsky významných lokalitách, které byly zařazeny do evropského seznamu, účinnost od 5. března 2008.
Návrh řešení Z důvodů uvedených v kapitole Popis problému navrhuje odbor životního prostředí vydat nařízení o zřízení zvláště chráněného území v kategorii přírodní rezervace, jež ponese název Jedlový les a údolí Rokytné, podle materiálu RK-26-2013-62, příloha č. 1.
Prostorové vymezení navrhovaného zvláště chráněného území Jedlový les a údolí Rokytné je znázorněno v téže příloze.
Navrhovaná přírodní rezervace Jedlový les a údolí Rokytné se rozkládá na území Kraje Vysočina, v okrese Třebíč, v katastrálních územích Příštpo (obec Příštpo) a Radkovice u Hrotovic (obec Radkovice u Hrotovic). Její celková výměra je přibližně 47,61 ha. Předmětem ochrany navrhovaného zvláště chráněného území jsou lesy se společenstvy hercynských dubohabřin, suťových lesů, lesních okrajů, světlin a lesních lemů a s výskytem významných druhů rostlin a živočichů; a typy přírodních stanovišť (dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum a extenzivní sečené louky nížin až podhůří) a druhy, pro které byla vyhlášena evropsky významná lokalita CZ0610179 Jedlový les a údolí Rokytné a které se nacházejí na území přírodní rezervace.
Dlouhodobým cílem ochrany území je zmírnění či zamezení nepříznivým vlivům působícím na samovolné vývojové procesy v ekosystémech tak, aby bylo zachováno vývojové stadium potřebné pro udržení dobrého stavu přírodních biotopů a na ně vázaných chráněných a významných druhů rostlin a živočichů.
Pro zabezpečení ochrany přírodní rezervace Jedlový les a údolí Rokytné před rušivými vlivy z okolí je v souladu s ustanovením § 37 odst. 1 ZOPK navrženo vyhlášení ochranného pásma. Ochranné pásmo je tvořeno zejména pozemky druhu lesní pozemek, trvalý travní porost a vodní plocha - koryto vodního toku přirozené nebo upravené.
Odbor životního prostředí na základě odborných podkladů (biologické průzkumy, plán péče) vymezil hranice navrhované přírodní rezervace Jedlový les a údolí Rokytné a následně nechal geodeticky zpracovat tzv. záznam podrobného měření změn (ZPMZ) včetně vytyčení (stabilizace) lomových bodů v terénu. ZPMZ umožňuje stanovit hranice uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi systému jednotné trigonometrické sítě katastrální. Takové vymezení nepodléhá změnám v evidenci katastru nemovitostí (např. scelováním nebo dělením parcel) a umožňuje záznam přírodní rezervace na geodeticky vymezených částech parcel do operátů na příslušném katastrálním úřadě. Podklady nutné k vyhlášení přírodní rezervace Jedlový les a údolí Rokytné (včetně geodetických prací) byly pořízeny z finančních prostředků Operačního programu Životní prostředí (plná úhrada nákladů) v rámci projektu Implementace soustavy NATURA 2000 v Kraji Vysočina - Lesy a rybníky.
Návrh na vyhlášení přírodní rezervace Jedlový les a údolí Rokytné byl v souladu s ustanovením § 40 ZOPK řádně projednán s vlastníky dotčených pozemků, s obcemi a krajem, jejichž území se návrh na zřízení zvláště chráněného území týká. Současně byl návrh dle § 41 ZOPK projednán s dotčenými orgány státní správy, které k výše uvedenému záměru nevznesly žádné připomínky. Ze strany čtyř vlastníků pozemků dotčených navrhovanou ochranou a ochranným pásmem však byly uplatněny námitky, které byly v rámci jednotlivých správních řízení řádně vypořádány. Námitkám třech vlastníků pozemků nebylo vyhověno, jednomu bylo vyhověno částečně - změna navržené bližší ochranné podmínky (§ 33 odst. 1 a § 44 odst. 3 ZOPK).
Území přírodní rezervace není možné ponechat zcela bez lidských zásahů samovolnému vývoji, protože by zde hrozila postupná degradace biotopů, které představují základní existenční podmínky pro zvláště chráněné živočišné a rostlinné druhy. Potřebná péče je v rámci hospodářské činnosti zajišťována v prvé řadě vlastníky dotčených pozemků.
Pokud by potřebnou péči (v souladu s plánem péče) nezajistil vlastník či nájemce v rámci hospodářské činnosti, je možné k zachování či zlepšení příznivého stavu předmětu ochrany na území přírodní rezervace Jedlový les a údolí Rokytné, aby Kraj Vysočina zajišťoval péči o toto území (realizoval opatření navržená v plánu péče). Přesto však financování z rozpočtu Kraje Vysočina na zajištění péče o území jmenované přírodní rezervace se nepředpokládá, ani proces vyhlášení zvláště chráněného území nepovede k navyšování výdajů z rozpočtu kraje. Na základě skutečnosti, že se jedná o evropsky významnou lokalitu, dovozujeme, že v případě potřeby realizace vhodného managementu ze strany kraje bude možné čerpat finanční prostředky na péči z jiných zdrojů (Operační program Životní prostředí, dotace Ministerstva životního prostředí apod.), což však v nejbližších letech nebude dle názoru orgánu ochrany přírody nezbytné.
StanoviskaOddělení právní a krajského živnostenského úřadu nemá k návrhu usnesení připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
vydává
Nařízení Kraje Vysočina ze dne 13. 8. 2013 č. 10/2013, o zřízení přírodní rezervace Jedlový les a údolí Rokytné a jejího ochranného pásma, dle materiálu RK-26-2013-62, př. 1.
Odpovědnost OŽP
Termín 13. 8. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz