Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-26-2013-61

RK-26-2013-61.doc  RK-26-2013-61pr01.doc
Číslo materiálu61
Číslo jednacíRK-26-2013-61
NázevNařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní památky Hodíškovský rybník
Zpracoval I. Martinů
Předkládá E. Horná
Počet příloh
Popis problémuJedná se o zřízení nového zvláště chráněného území s názvem Hodíškovský rybník v kategorii přírodní památky ve smyslu § 36 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOPK ) a v souladu s navrženou kategorií ochrany evropsky významné lokality CZ0612135 Hodíškovský rybník (viz příloha č. 489 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit, ve znění nařízení vlády č. 301/2007 Sb.).
Z ustanovení § 45c odst. 5 ZOPK vyplývá pro kraje povinnost vyhlášení evropsky významné lokality za zvláště chráněné území nejpozději do 6 let od přijetí lokality do evropského seznamu. Lokalita byla zařazena do evropského seznamu Rozhodnutím Komise ze dne 13. listopadu 2007, kterým se přijímá první aktualizovaný seznam lokalit významných pro Společenství v kontinentální biogeografické oblasti podle směrnice Rady 92/43/EHS (2008/25/ES); zařazení bylo publikováno formou sdělení Ministerstva životního prostředí č. 81/2008 Sb., o evropsky významných lokalitách, které byly zařazeny do evropského seznamu, účinnost od 5. března 2008.
Návrh řešení Z důvodů uvedených v kapitole Popis problému navrhuje odbor životního prostředí vydat nařízení o zřízení zvláště chráněného území v kategorii přírodní památka, jež ponese název Hodíškovský rybník, podle materiálu RK-26-2013-61, příloha č. 1.
Prostorové vymezení navrhovaného zvláště chráněného území Hodíškovský rybník je znázorněno v téže příloze.
Navrhovaná přírodní památka Hodíškovský rybník se nachází na území Kraje Vysočina, v okrese Žďár nad Sázavou, v katastrálním území Hodíškov (obec Hodíškov). Její celková výměra je přibližně 5,15 ha. Předmětem ochrany navrhovaného zvláště chráněného území je rybník s výskytem vegetace letněných rybníků a s výskytem významných druhů rostlin a živočichů; vlhké louky s výskytem významných druhů rostlin; a typy přírodních stanovišť a rostlinný druh puchýřka útlá (Coleanthus subtilis), pro které byla stanovena evropsky významná lokalita CZ0612135 Hodíškovský rybník a které se nacházejí na území navrhované přírodní památky.
Dlouhodobým cílem ochrany území je omezení či pozastavení vývojových procesů v ekosystémech tak, aby bylo zachováno vývojové stádium ekosystému potřebné pro udržení dobrého stavu přírodních stanovišť a na ně vázaných chráněných a významných druhů rostlin a živočichů.
Ochranné pásmo přírodní památky Hodíškovský rybník nebude vyhlašováno, ale bude jím v souladu s § 37 odst. 1 ZOPK území do vzdálenosti 50 m od hranic přírodní památky. Ochranné pásmo je tvořeno zejména pozemky druhu trvalý travní porost a lesní pozemek.
Odbor životního prostředí na základě odborných podkladů (biologické průzkumy, plán péče) vymezil hranice navrhované přírodní památky Hodíškovský rybník a následně nechal geodeticky zpracovat tzv. záznam podrobného měření změn (ZPMZ) včetně vytyčení (stabilizace) lomových bodů v terénu. ZPMZ umožňuje stanovit hranice uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi systému jednotné trigonometrické sítě katastrální. Takové vymezení nepodléhá změnám v evidenci katastru nemovitostí (např. scelováním nebo dělením parcel) a umožňuje záznam přírodní památky na geodeticky vymezených částech parcel do operátů na příslušném katastrálním úřadě. Podklady nutné k vyhlášení přírodní památky Hodíškovský rybník (včetně geodetických prací) byly pořízeny z finančních prostředků Operačního programu Životní prostředí (plná úhrada nákladů) v rámci projektu Implementace soustavy NATURA 2000 v Kraji Vysočina - Lesy a rybníky.
Návrh na vyhlášení přírodní památky Hodíškovský rybník byl v souladu s ustanovením § 40 ZOPK řádně projednán s vlastníky dotčených pozemků, s obcemi a krajem, jejichž území se návrh na zřízení zvláště chráněného území týká. Současně byl návrh dle § 41 ZOPK projednán s dotčenými orgány státní správy. K návrhu na vyhlášení přírodní památky Hodíškovský rybník byly ze strany jednoho vlastníka pozemku dotčeného navrhovanou ochranou uplatněny námitky, které byly řádně vypořádány v rámci správního řízení.
Území přírodní památky není možné ponechat zcela bez lidských zásahů samovolnému vývoji, protože by zde hrozila postupná degradace biotopů, které představují základní existenční podmínky pro evropsky významný rostlinný druh puchýřku útlou (Coleanthus subtilis), která zde je jedním z předmětů ochrany. Potřebná péče je v rámci hospodářské činnosti zajišťována v prvé řadě vlastníky dotčených pozemků.
Pokud by potřebnou péči (v souladu s plánem péče) nezajistil vlastník či nájemce v rámci hospodářské činnosti, je možné k zachování či zlepšení příznivého stavu předmětu ochrany na území přírodní památky Hodíškovský rybník, aby Kraj Vysočina zajišťoval péči o toto území (realizoval opatření navržená v plánu péče). Přesto však financování z rozpočtu Kraje Vysočina na zajištění péče o území přírodní památky Hodíškovský rybník se nepředpokládá, ani proces vyhlášení zvláště chráněného území nepovede k navyšování výdajů z rozpočtu kraje. Na základě skutečnosti, že se jedná o evropsky významnou lokalitu, dovozujeme, že v případě potřeby realizace vhodného managementu ze strany kraje bude možné čerpat finanční prostředky na péči z jiných zdrojů (Operační program Životní prostředí, dotace Ministerstva životního prostředí apod.), což však v nejbližších letech nebude dle názoru orgánu ochrany přírody nezbytné.
StanoviskaOddělení právní a krajského živnostenského úřadu nemá k návrhu usnesení připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
vydává
Nařízení Kraje Vysočina ze dne 13. 8. 2013 č. 9/2013, o zřízení přírodní památky Hodíškovský rybník, dle materiálu RK-26-2013-61, př. 1.
Odpovědnost OŽP
Termín 13. 8. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz