Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-26-2013-59

RK-26-2013-59.doc  RK-26-2013-59pr01.pdf  RK-26-2013-59pr02.pdf  RK-26-2013-59pr03.pdf  RK-26-2013-59pr04.pdf  RK-26-2013-59pr05.pdf
Číslo materiálu59
Číslo jednacíRK-26-2013-59
NázevPrůběžné monitorovací zprávy k projektům implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina
Zpracoval M. Ferklová
Předkládá E. Horná
Počet příloh
Popis problémuPodle Směrnice o projektovém řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina,
č. 29/12, ze dne 18. 12. 2012, čl. 4 bod 2 písm. d) musí být monitorovací a závěrečné zprávy projektu projednány a schváleny příslušným orgánem kraje.
Podle pravidel Operačního programu Životní prostředí (dále jen OPŽP) jsou tři typy monitorovacích zpráv: průběžné monitorovací zprávy, závěrečná monitorovací zpráva a zprávy o monitorování projektu po ukončení financování projektu.
Tento materiál řeší jen průběžné monitorovací zprávy, protože projekty na implementaci soustavy Natura 2000 nebyly ukončeny.
Průběžné monitorovací zprávy vyplňuje a zasílá kraj jako příjemce podpory elektronicky 3x ročně, tzn. za každé čtyři kalendářní měsíce od okamžiku vydání Registračního listu. Průběžné monitorovací zprávy zasílá kraj v požadovaných termínech v elektronické podobě v informačním systému (IS) BENE-FILL až do okamžiku, kdy je povinen zaslat závěrečnou monitorovací zprávu. Požadované termíny nejsou předem přesně známy, protože na povinnost podat průběžnou monitorovací zprávu je příjemce upozorněn prostřednictvím IS BENE-FILL vždy po uplynutí období, se kterým monitorovací zpráva souvisí. Příjemce podpory má následně 10 pracovních dnů na vyplnění a elektronické zaslání monitorovací zprávy projektovému manažerovi Státního fondu životního prostředí ČR. Z uvedených důvodů není reálné schvalovat všechny průběžné monitorovací zprávy OPŽP v orgánech kraje předem.
Kraj jako příjemce podpory povinně poskytuje řídícímu orgánu OPŽP v průběžných monitorovacích zprávách údaje k průběžnému sledování implementace projektu a naplňování předem stanovených projektových cílů.
Průběžné monitorovací zprávy se převážně generují automaticky z údajů na ostatních záložkách BENE-FILLU. Žadatel (kraj) vyplňuje zejména bod 8. - stav realizace projektu. Pracovníci řídícího orgánu OPŽP provedou kontrolu monitorovací zprávy a potvrdí monitorovací zprávu, která je tímto krokem automaticky uložena v elektronickém systému IS OPŽP nebo monitorovací zprávu vrátí příjemci podpory k doplnění či opravě ve stanoveném termínu.
Návrh řešení V rámci projektů implementace soustavy Natura 2000 se jedná o pět samostatných žádostí do OPŽP, takže je sledováno těchto pět akcí (průběžné monitorovací zprávy generované ze systému BENE-FILL dle předchozího odstavce):
akce číslo přílohy
materiálu
RK-26-2013-59
s monitorovací zprávou Implementace soustavy Natura 2000 - Vysočina 1. Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - lesy a rybníky 2. Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - označení hranic lokalit se základní ochranou 3. Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - rybníky s kuňkou ohnivou 4. Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - dvanáct lokalit 5.
Odbor životního prostředí navrhuje radě kraje schválení průběžné monitorovací zprávy projektů implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina dle příloh materiálu
RK-26-2013-59.
StanoviskaOdbor ekonomický: souhlasí s návrhem usnesení.
Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu: souhlasí s návrhem usnesení.
Projektová kancelář: souhlasí s předloženým materiálem.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí a dodatečně schvaluje
průběžné monitorovací zprávy projektů implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina dle materiálů RK-26-2013-59, př. 1, RK-26-2013-59, př. 2, RK-26-2013-59, př. 3,
RK-26-2013-59, př. 4 a RK-26-2013-59, př. 5.
Odpovědnost OŽP
Termín 13. 8. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz