Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-26-2013-57

RK-26-2013-57.doc  RK-26-2013-57pr01.pdf  RK-26-2013-57pr02.pdf  RK-26-2013-57pr03.pdf
Číslo materiálu57
Číslo jednacíRK-26-2013-57
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - dotace z rozpočtu MV - HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2013
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh
Popis problémuV prvním čtvrtletí letošního roku poskytlo Ministerstvo vnitra Kraji Vysočina účelovou neinvestiční dotaci na výdaje spojené s činností jednotek sborů dobrovolných hasičů (JSDH) obcí ve výši 3 235 000 Kč (RK-26-2013-57, př. 1). V červnu obdržel kraj nové rozhodnutí ministerstva, kterým se tato dotace navyšuje o 223 000 Kč na celkovou částku 3 458 000 Kč (RK-26-2013-57, př. 2). Dotace je poskytována Ministerstvem vnitra prostřednictvím
MV-generálního ředitelství HZS ČR (MV-GŘ HZS ČR). Dotace je Kraji Vysočina poskytována každoročně a slouží na zabezpečení požární ochrany v regionu. Dotace je poskytována oproti žádosti kraje, kterou zpracovává odbor sekretariátu hejtmana ve spolupráci s HZS kraje. Její výše se odvíjí od počtu a kategorií jednotek zařazených do plánu plošného pokrytí kraje. Kraj dotaci rozděluje v souladu s podmínkami stanovenými GŘ HZS ČR vybraným obcím. Dotace je určena prioritně na výdaje:
* na zabezpečení akceschopnosti JSDH;
* na odbornou přípravu;
* za uskutečněný zásah JSDH obce na výzvu územně příslušného operačního a informačního střediska HZS kraje mimo její územní obvod.
Součástí rozhodnutí o navýšení dotace je i rozpis na rozdělení té částky, o kterou byla tato dotace navýšena. 210 000 Kč má být rozděleno obcím na zabezpečení JPO II a 13 000 Kč má být ponecháno na rozdělení ve druhé polovině roku. Část (1 250 000 Kč) z celkové dotace bylo již rozděleno v měsíci dubnu. K rozdělení ve druhé polovině roku tak včetně navýšení zbývá 1 998 000 Kč.
Návrh řešení Odbor sekretariátu hejtmana navrhuje radě kraje schválit povýšení příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2013 o účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu MV-GŘ HZS ČR ve výši 223 000 Kč na výdaje JSDH obcí Kraje Vysočina.
Navrhuje se rozdělit na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra část dotace obcím Kraje Vysočina na zabezpečení akceschopnosti JSDH obce, a to těmto vybraným obcím na zabezpečení akceschopnosti JSDH obce kategorie JPO II:
- Město Golčův Jeníkov (IČO 267406) 21 000 Kč;
- Město Jaroměřice nad Rokytnou (IČO 289507) 21 000 Kč;
- Město Moravské Budějovice (IČO 289931) 21 000 Kč;
- Město Nové Město na Moravě (IČO 294900) 21 000 Kč;
- Město Počátky (IČO 248843) 21 000 Kč;
- Město Přibyslav (IČO 268097) 21 000 Kč;
- Město Světlá nad Sázavou (IČO 268321) 21 000 Kč;
- Město Žďár nad Sázavou (IČ 295841) 21 000 Kč;
- Město Ždírec nad Doubravou (IČO 268542) 21 000 Kč;
- Obec Želetava (IČO 290751) 21 000 Kč;

Dotace od MV je rozdělována ve dvou etapách. Nelze jí rozdělit celou na počátku roku, protože není možné určit všechny výdaje obcí, zejména ty, které vzniknou až v průběhu roku v souvislosti s výjezdy JSDH mimo jejich územní obvod a výdaji na odbornou přípravu. Tyto Informace jsou známy až v průběhu roku. Návrh na rozdělení zbývající části dotace bude předložen orgánům kraje ve druhé polovině letošního roku. Podkladem pro návrh rozdělení bude věcný rozpis předložený ředitelem HZS kraje, s přihlédnutím k § 26 zákona
133/1985 Sb., o požární ochraně.
Při rozdělování dotace se přihlíží ke koncepci požární ochrany kraje, k plošnému pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany, k materiálně technickému vybavení jednotek SDH vybraných obcí a plánu odborné přípravy JSDH obcí.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.
Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina - ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva vnitra - Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR ve výši 223 000 Kč - navýšení dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí (ÚZ 14004).
Odbor informatiky: Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID O00695
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Požární ochrana a IZS, § 5512 Požární ochrana - dobrovolná část) rozpočtu kraje o neinvestiční účelovou dotaci z MV ČR ve výši 223 000 Kč na výdaje spojené s činností jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Kraje Vysočina;
doporučuje
zastupitelstvu kraje v souladu s § 27 odst. 1 písmene d) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnout poskytnout neinvestiční dotaci vybraným obcím Kraje Vysočina na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce na rok 2013 v celkové výši 210 000 Kč z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část na zabezpečení akceschopnosti JSDH obce kategorie JPO II:
- Město Golčův Jeníkov (IČO 267406) 21 000 Kč;
- Město Jaroměřice nad Rokytnou (IČO 289507) 21 000 Kč;
- Město Moravské Budějovice (IČO 289931) 21 000 Kč;
- Město Nové Město na Moravě (IČO 294900) 21 000 Kč;
- Město Počátky (IČO 248843) 21 000 Kč;
- Město Přibyslav (IČO 268097) 21 000 Kč;
- Město Světlá nad Sázavou (IČO 268321) 21 000 Kč;
- Město Žďár nad Sázavou (IČ 295841) 21 000 Kč;
- Město Ždírec nad Doubravou (IČO 268542) 21 000 Kč;
- Obec Želetava (IČO 290751) 21 000 Kč;
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz