Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-26-2013-53

RK-26-2013-53.doc  RK-26-2013-53pr01.xls
Číslo materiálu53
Číslo jednacíRK-26-2013-53
NázevZměna investičního plánu Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace, na rok 2013
Zpracoval M. Skryjová
Předkládá K. Lisá
Počet příloh
Popis problémuRada kraje usnesením č. 0494/10/2013/RK dne 19. 3. 2013 schválila investiční plán Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace, na rok 2013 včetně závazných ukazatelů.
Návrh řešení Divadlo požádalo o změnu čerpání investičního plánu. Návrh změn je uveden v materiálu
RK-26-2013-53, př. 1.
Změna se týká movitého majetku. Organizace se rozhodla neuskutečnit nákup kamerového systému v částce 140 tis. Kč. Uspořené prostředky divadlo investuje na zajištění řešení havarijního stavu hard disků v hodnotě 95 tis. Kč.
Radě kraje se doporučuje schválit úpravu investičního plánu na rok 2013, neboť reaguje na aktuální potřeby organizace, přičemž změna nemá žádný dopad na rozpočet kraje.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
změnu investičního plánu Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace, pro rok 2013 dle materiálu RK-26-2013-53, př. 1, včetně položkového rozpisu investičních akcí.
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitel Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz