Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-26-2013-52

RK-26-2013-52.doc
Číslo materiálu52
Číslo jednacíRK-26-2013-52
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2013 - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci
Zpracoval M. Skryjová
Předkládá K. Lisá
Počet příloh
Popis problémuMateriál se zabývá zvýšením příspěvku na provoz pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci.
Rozhodnutím Ministerstva kultury ČR č.j. 21/MK-S 4588/2013 OULK byla Muzeu Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizaci poskytnuta neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2013 v rámci grantu VISK 3 na projekt Zpřístupnění on-line katalogu knihovny, pořízení ICT pro zvýšení a zkvalitnění dostupnosti knihovnických služeb ve výši 34 tis. Kč.
V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je nutné provést příslušné rozpočtové opatření ve vztahu k rozpočtu Kraje Vysočina.
Návrh řešení Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření, a sice:
* zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u položky 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o účelovou neinvestiční dotaci poskytnutou Ministerstvem kultury ČR Muzeu Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizaci, v rámci grantu VISK 3 , ve výši 34 tis. Kč;
* zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Kultura, § 3315 - Činnost muzeí a galerií, položky 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku
34 tis. Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci, na realizaci projektu Zpřístupnění on-line katalogu knihovny, pořízení ICT pro zvýšení a zkvalitnění dostupnosti knihovnických služeb ;
* současně se navrhuje provést u dotčené organizace úpravu závazného ukazatele Příspěvek na provoz ve výši 34 tis. Kč.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.
Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina - ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva kultury ve výši 34 000 Kč (ÚZ 34053) - na realizaci projektu Muzea Vysočiny Třebíč.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2013 u položky 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (ÚZ 34053) o účelovou neinvestiční dotaci poskytnutou Ministerstvem kultury ČR v rámci grantu VISK 3 Muzeu Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizaci, ve výši 34 000 Kč;
* zvýšení výdajové části rozpočtu kraje na rok 2013, kapitoly Kultura, § 3315 - Činnost muzeí a galerií, položky 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 34053) o částku 34 000 Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci;
* změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, na rok 2013 jeho zvýšením o částku 34 000 Kč určenou na realizaci projektu Zpřístupnění on-line katalogu knihovny, pořízení ICT pro zvýšení a zkvalitnění dostupnosti knihovnických služeb .
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický, ředitel Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz