Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-26-2013-51

RK-26-2013-51.doc  RK-26-2013-51pr01.doc  RK-26-2013-51pr02.doc  RK-26-2013-51pr03.doc  RK-26-2013-51pr04.doc
Číslo materiálu51
Číslo jednacíRK-26-2013-51
NázevUzavření smlouvy o spolupráci a dodatku č. 2 ke smlouvě o spolupráci na projektu Muzea a galerie na Vysočině on-line
Zpracoval A. Prokešová
Předkládá K. Lisá
Počet příloh
Popis problémuJedná se o projednání uzavření smluvních vztahů s organizacemi zapojenými do projektu Muzea a galerie na Vysočině on-line, konkrétně o uzavření smlouvy o spolupráci mezi Krajem Vysočina a Národní galerií v Praze a uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o spolupráci mezi Krajem Vysočina a společností ŽĎAS, a.s. Projekt Muzea a galerie na Vysočině
on-line, jehož nositelem je Kraj Vysočina, je realizován odborem kultury, památkové péče a cestovního ruchu a je spolufinancován z prostředků Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod. Jeho hlavním cílem je zlepšit prezentaci movitého kulturního dědictví sbírkotvorných institucí kraje a tím zvýšit návštěvnost nejenom muzeí, galerií a pamětních síní, ale potažmo i celého kraje, a to konkrétně prostřednictvím digitalizace sbírkových předmětů do formátů 2D a 3D a jejich prezentace pomocí speciální webové aplikace přístupné rovněž prostřednictvím informačních kiosků instalovaných ve většině zapojených organizací.
V rámci realizace tohoto projektu rozhodla Rada Kraje Vysočina usnesením č. 1304/27/2010/RK ze dne 31. 8. 2010 uzavřít se zapojenými organizacemi - muzei, galeriemi a pamětními síněmi - smlouvy o spolupráci, které jsou nezbytné nejenom pro realizaci projektu, ale i jeho udržitelnost. Dále s ohledem na prodloužení termínu ukončení projektu o jeden rok, čímž se posouvá i ukončení doby udržitelnosti projektu o jeden rok, rozhodla Rada Kraje Vysočina usnesením č. 1769/34/2012/RK ze dne 9. 10. 2012 uzavřít se zapojenými organizacemi dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci.
V uzavřené smlouvě o spolupráci se společností ŽĎAS, a.s. ze dne 23. 9. 2010, viz materiál RK-26-2013-51, př. 3, ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 10. 2012, viz materiál
RK-26-2013-51, př. 4, je mimo jiné uvedeno ustanovení o prezentaci výstavy Barokního umění ze sbírek Národní galerie v Praze, jenž je ve správě Informačního a turistického centra ŽĎAS - zámek Kinských ve Žďáře nad Sázavou. Pro tuto prezentaci budou použity fotografické a textové podklady zapůjčené dokumentačním oddělením Národní galerie v Praze. Vzhledem ke skutečnosti, že společnost ŽDAS a.s. není oprávněna vstupovat jménem Národní galerie v Praze do jakýchkoliv smluvních závazků a vzhledem k tomu, že zástupci Národní galerie v Praze požadují za poskytnutí fotografických a textových podkladů finanční úhradu, kterou provede společnost ŽĎAS a.s., odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje radě kraje rozhodnout uzavřít s Národní galerií v Praze smlouvu o spolupráci na projektu Muzea a galerie na Vysočině on-line ve znění dle materiálu
RK-26-2013-51, př. 1 a dále navrhuje rozhodnout uzavřít se společností ŽĎAS a.s. dodatek č. 2 ke smlouvě o spolupráci na projektu Muzea a galerie na Vysočině on-line ve znění dle materiálu RK-26-2013-51, př. 2.
Návrh řešení Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout uzavřít s Národní galerií v Praze smlouvu o spolupráci na projektu Muzea a galerie na Vysočině on-line ve znění dle materiálu RK-26-2013-51, př. 1 a dále navrhuje rozhodnout uzavřít se společností ŽĎAS a.s. dodatek č. 2 ke smlouvě o spolupráci na projektu Muzea a galerie na Vysočině on-line ve znění dle materiálu RK-26-2013-51, př. 2.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít s Národní galerií v Praze smlouvu o spolupráci na projektu Muzea a galerie na Vysočině on-line ve znění dle materiálu RK-26-2013-51, př. 1 a se společností ŽĎAS a.s. uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o spolupráci na projektu Muzea a galerie na Vysočině
on-line ve znění dle materiálu RK-26-2013-51, př. 2.
Odpovědnost OKPPCR
Termín 16. 9. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz