Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-26-2013-46

RK-26-2013-46.doc  RK-26-2013-46pr01.doc  RK-26-2013-46pr02.doc
Číslo materiálu46
Číslo jednacíRK-26-2013-46
NázevNávrh změny akcí v příloze D1 Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2013
Zpracoval P. Bartoš
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvem Kraje Vysočina usnesením č. 0547/08/2012/ZK dne 18. 12. 2012 byl schválen rozpočet Kraje Vysočina na rok 2013. Na kapitole Doprava byly schváleny finanční prostředky pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci (dále jen KSÚSV) v celkové výši 742 700 000 Kč. Z toho částka vyčleněná na souvislé akce na silnicích II. a III. tříd a opravy mostů (příloha D1) je ve výši 140 000 000 Kč.
Radě kraje je předkládán návrh změny akcí v příloze D1, o kterou KSÚSV požádala dopisem dne 5. 8. 2013 odbor dopravy a silničního hospodářství. Jedná se o vyřazení stavebních akcí dle materiálu RK-26-2013-46, př. 1, zařazení nových stavebních akcí dle materiálu RK-26-2013-46, př. 2. Změny jsou navrhovány z důvodu úspory finančních prostředků z výběrových řízení realizovaných v průběhu roku 2013.
Dále je navrhována změna názvu stavební akce:
Původní název Křiž. III/40510 - Radonín, 1. etapa se mění na nový název Křiž. III/40510 - Radonín, 2. etapa .
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje schválit:
* vyřazení jmenovitých akcí z kapitoly Doprava, přílohy D1: Souvislé akce na silnicích II. a III. tříd a opravy mostů realizovaných KSÚSV dle materiálu RK-26-2013-46, př. 1
* zařazení jmenovitých akcí do kapitoly Doprava, přílohy D1: Souvislé akce na silnicích II. a III. tříd a opravy mostů realizovaných KSÚSV dle materiálu RK-26-2013-46, př. 2
* změnu názvu akce v kapitole Doprava, přílohy D1: Souvislé akce na silnicích II. a III. tříd a opravy mostů realizovaných KSÚSV:
Křiž. III/40510 - Radonín, 1. etapa - původní název se mění na Křiž. III/40510 - Radonín, 2. etapa - nový název

Navrhované změny nevyvolají v roce 2013 požadavek na zvýšení finančních prostředků na akce na silnicích II. a III. tříd a mostech realizovaných KSÚSV (příloha D1).
StanoviskaEkonomický odbor: Vzhledem k tomu, že navrhované změny nezakládají požadavek na navýšení rozpočtu kapitoly Doprava, přílohy D1, ekonomický odbor nemá připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* vyřazení jmenovitých akcí z kapitoly Doprava, přílohy D1: Souvislé akce na silnicích II. a III. tříd a opravy mostů realizovaných KSÚSV dle materiálu RK-26-2013-46, př. 1;
* zařazení jmenovitých akcí do kapitoly Doprava, přílohy D1: Souvislé akce na silnicích II. a III. tříd a opravy mostů realizovaných KSÚSV dle materiálu RK-26-2013-46, př. 2;
* změnu názvu akce v kapitole Doprava, přílohy D1: Souvislé akce na silnicích II. a III. tříd a opravy mostů realizovaných KSÚSV:
Křiž. III/40510 - Radonín, 1. etapa - původní název se mění na Křiž. III/40510 - Radonín, 2. etapa - nový název.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor ekonomický, ředitel KSÚSV
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz