Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-26-2013-44

RK-26-2013-44.doc
Číslo materiálu44
Číslo jednacíRK-26-2013-44
NázevProjekt Digitalizace a ukládání - úprava rozpočtu projektu
Zpracoval V. Jáchim, K. Mayerová
Předkládá P. Pavlinec
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo Kraje Vysočina na svém zasedání dne 22. 6. 2010 usnesením 0307/04/2010/ZK schválilo realizaci projektu Digitalizace a ukládání spolufinancovaného z Integrovaného operačního programu s celkovým rozpočtem projektu 28 mil. Kč a podílem Kraje Vysočina ve výši 4,2 mil. Kč z celkového rozpočtu projektu.
Realizace projektu byla zahájena v roce 2011 a během výběrových řízení vypsaných během roku 2011 a 2012 došlo oproti předpokladu k úspoře cca 8 mil. Kč.
V roce 2012 byly v projektu zahájeny práce na digitalizaci dokumentů. Část těchto prací je realizována pracovníky na pracovišti Krajské digitalizační jednotky v Havlíčkově Brodě a část prací je realizována formou služby externí firmou (typicky digitalizace speciálních předloh - např. skleněné negativy). Za tyto externí služby bylo v roce 2012 fakturováno 647 184,60 Kč. Všechny tyto výdaje byly uznány jako způsobilé pro spolufinancování z IOP a proplaceny kraji v 85% výši.
Abychom byli schopni dostát závazkům projektu a naplnit všechny indikátory projektu, bylo v tomto roce nutné realizovat další digitalizaci dokumentů, a to formou služby v celkové výši 412 191,60 Kč. Na tuto etapu však projektový rozpočet počítal pouze s částkou ve výši 100 000 Kč. Je tedy nutné 100 tis. Kč označit jako způsobilý výdaj, ze kterého kraj dostane zpět 85 %, a zbylých 312 191,60 Kč označit jako výdaj nezpůsobilý a financovaný krajem v plné výši. Vzhledem k úsporám projektu v rámci výběrových řízení (cca 8 mil. Kč) není nutné žádat o dofinancování projektu, dojde pouze ke změně procentního podílu kraje v tomto projektu.
Celkový skutečný rozpočet projektu je tedy 21 mil. Kč s tím, že krajský podíl bude po navýšení nezpůsobilých nákladů činit 21 % z celkového rozpočtu.
Návrh řešení Odbor informatiky navrhuje Radě kraje Vysočina vzít na vědomí existenci nezpůsobilých výdajů na služby v projektu Digitalizace a ukládání ve výši 312 191,60 Kč a úpravu procentního podílu kraje na celkovém rozpočtu projektu z 20 % na 21 %.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
existenci nezpůsobilých výdajů na služby v projektu Digitalizace a ukládání ve výši 312 191,60 Kč a úpravu procentního podílu kraje na celkovém rozpočtu projektu z 20 % na 21 %.
Odpovědnost odbor informatiky
Termín 31. 8. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz