Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-26-2013-31

RK-26-2013-31.doc  RK-26-2013-31pr01.pdf
Číslo materiálu31
Číslo jednacíRK-26-2013-31
NázevDarování pozemků v k. ú. a obci Hladov
Zpracoval I. Flekalová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o darování pozemků zastavěných chodníky a veřejnou zelení v intravilánu obce Hladov podél silnice I/38.
Obec Hladov požádala Kraj Vysočina o darování pozemků par. č. 754/2 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1105 m2 a pozemku par. č. 754/3 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 919 m2 v k. ú. a obci Hladov. Výše uvedené pozemky jsou pro Kraj Vysočina nepotřebné a mohou být převedeny do vlastnictví obce Hladov. Obec Hladov je na své náklady udržuje. Pozemky par. č. 754/2 a par. č. 754/3 v k. ú. a obci Hladov nabyl Kraj Vysočina na základě zákona č. 157/2000 Sb. o přechodu některých práv, věcí a závazků z majetku České republiky do majetku krajů, v platném znění a Rozhodnutí MDS ČR čj. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001. Zřizovací listinou byly dány do správy Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci. Pozemky jsou vedeny Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Jihlava pro k. ú. a obec Hladov na listu vlastnictví č. 98.
Návrh řešení OM navrhuje převést darem pozemek par. č. 754/2 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1105 m2 a pozemek par. č. 754/3 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 919 m2, vše v k. ú. a obci Hladov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Hladov. Tomu však musí předcházet zveřejnění záměru darování uvedených pozemků na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina po zákonem stanovenou dobu. Požadované pozemky nejsou zastavěny silnicí a jsou pro kraj nepotřebné. Darování je v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina - čl. II., odst. 2. Pozemky budou sloužit pro veřejně prospěšné účely a nebudou využívány komerčně.
Darovací smlouva není předkládána, protože se jedná o standardní smlouvu.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout zveřejnit záměr darování výše uvedených pozemků do vlastnictví obce Hladov na úřední desce krajského úřadu a doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem uvedené pozemky z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Hladov.
StanoviskaKrajská správa a údržba silnic Vysočiny, pracoviště Jihlava souhlasí s darováním uvedených pozemků. ODSH s uvedeným převodem také souhlasí.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemek par. č. 754/2 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1105 m2 a pozemek par. č. 754/3 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 919 m2, vše v k.ú. a obci Hladov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Hladov;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 754/2 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1105 m2 a pozemek par. č. 754/3 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 919 m2, vše v k. ú. a obci Hladov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Hladov.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 17. 9. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz