Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-26-2013-24

RK-26-2013-24.doc  RK-26-2013-24pr01.xls  RK-26-2013-24pr02.doc  RK-26-2013-24pr03.pdf
Číslo materiálu24
Číslo jednacíRK-26-2013-24
NázevMajetkoprávní příprava pro akci III/4051 Předboř most ev.č. 4051-2
Zpracoval H. Zimolová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o majetkoprávní přípravu pozemků pro projekt, který řeší rekonstrukci mostu přes Přísecký potok, který je zařazený do stavebního stavu V - špatný. Součástí rekonstrukce mostu je i rekonstrukce převáděné komunikace a její rozšíření v prostoru mostu. Rekonstruovaný úsek komunikace v délce 53,0 m bude tvořit plynulý přechod mezi mostem a stávající vozovkou. Stavba bude financována z přílohy D2 rozpočtu kraje.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje k zajištění plynulé majetkoprávní přípravy pro realizaci stavby III/4051 Předboř most ev.č. 4051-2 uzavřít na pozemky potřebné pro trvalý a dočasný zábor s městysem Luka nad Jihlavou smlouvu zakládající právo provést stavbu v rozsahu dle materiálu RK-26-2013-24, př. 1. Dále odbor majetkový navrhuje uzavřít se Správou železniční a dopravní cesty, státní organizace nájemní smlouvu na dočasný zábor ve výměře - 80 m2 z pozemku par. č. 1641/26 - ostatní plocha, dráha v k. ú. Luka nad Jihlavou pro stavbu za cenu 12 Kč/m2/rok v rozsahu materiálu RK-26-2013-24, př. 2.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout uzavřít smlouvu zakládající právo provést stavbu a smlouvu nájemní.
Smlouva zakládající právo provést stavbu není předkládána, jelikož se jedná o standardní smluvní vztah.
StanoviskaOdbor dopravy a silničního hospodářství souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
* uzavřít mezi městysem Luka nad Jíhlavou na straně vlastníka pozemků a Krajem Vysočina na straně stavebníka nepojmenovanou smlouvu zakládající Kraji Vysočina právo provést stavbu III/4051 Předboř most ev.č. 4051-2 na pozemcích potřebných pro stavbu jako trvalý a dočasný zábor v rozsahu dle materiálu RK-26-2013-24, př. 1;
* uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně nájemce a Správou železniční a dopravní cesty, státní organizací, Dlážděná 1003/7, Praha, Nové Město, 110 00, na straně pronajímatele nájemní smlouvu v rozsahu a za cenu dle materiálu RK-26-2013-24, př. 2 na dobu neurčitou s účinností ode dne protokolárního předání pozemku pro stavbu III/4051 Předboř most ev.č. 4051-2 nájemci.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 30. 11. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz