Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-26-2013-19

RK-26-2013-19.doc  RK-26-2013-19pr01.pdf  RK-26-2013-19pr02.pdf  RK-26-2013-19pr03.pdf
Číslo materiálu19
Číslo jednacíRK-26-2013-19
NázevDarování pozemků v k. ú. a obci Hrotovice
Zpracoval L. Sýkorová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuPředkládaný materiál řeší darování pozemků v k. ú. a obci Hrotovice zastavěných chodníky z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Hrotovice.
Na OM se obrátilo město Hrotovice se žádostmi o darování pozemků par. č. 902/18 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 862 m2 odděleného dle geometrického plánu č. 907-3443/2013 z pozemku par. č. 902/1, pozemku par. č. 896/34 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 444 m2 odděleného dle geometrického plánu č. 918-3793/2013 z pozemku par. č. 896/3, dílu a o výměře 231 m2 odděleného dle geometrického plánu č. 918-3793/2013 z pozemku par. č. 676/2 a dílu b o výměře 258 m2 odděleného dle geometrického plánu č. 918-3793/2013 z pozemku par. č. 896/3, vše v k. ú. a obci Hrotovice. Díl a a díl b se následně přisloučí k pozemku par. č. 676/1, který je ve vlastnictví města Hrotovice. Požadované pozemky byly již v minulosti zastavěny chodníky vybudovanými městem Hrotovice.
Z předložených GP vyplývá, že předmětem převodu budou pozemky par. č. 902/18 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 862 m2, par. č. 896/34 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 444 m2, díl a o výměře 231 m2 a díl b o výměře 258 m2, v k. ú. a obci Hrotovice.
Pozemky par. č. 676/2, par. č. 896/3 a par. č. 902/1 v k. ú. a obci Hrotovice získal Kraj Vysočina na základě zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů, v platném znění a Rozhodnutí MDS ČR čj. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001. Zřizovací listinou byly dány do správy příspěvkové organizace kraje s názvem Správa a údržba silnic Jihlava, resp. podle Rozhodnutí o sloučení příspěvkových organizací vydaného krajem Vysočina a schváleného Zastupitelstvem kraje Vysočina usnesením č. 0523/08/2006/ZK ze dne 7. 11. 2006, účinného od 1. 1. 2007, byly tyto pozemky svěřeny do správy, nyní k hospodaření organizaci s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace. Pozemky jsou vedeny u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrálního pracoviště Třebíč v k. ú. a obci Hrotovice na LV č. 698.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje požadované pozemky převést do vlastnictví města Hrotovice. Jedná se o pozemky zastavěné chodníky, které přestaly sloužit jako pozemky silniční.
Darování je v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina - čl. II., odst. 2. Pozemky budou sloužit pro veřejně prospěšné účely a nebudou využívány komerčně.
Darovací smlouva není předkládána, protože se jedná o standardní smlouvu.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout zveřejnit záměr darování uvedených pozemků do vlastnictví města Hrotovice na úřední desce krajského úřadu a doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem uvedené pozemky z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Hrotovice.
StanoviskaKrajská správa a údržba silnic Vysočiny, cestmistrovství Třebíč souhlasí s darováním uvedených pozemků.
ODSH též souhlasí převodem výše uvedených pozemků.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darovat pozemek par. č. 902/18 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 862 m2 oddělený dle geometrického plánu
č. 907-3443/2013 z pozemku par. č. 902/1, pozemek par. č. 896/34 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 444 m2 oddělený dle geometrického plánu č. 918-3793/2013 z pozemku par. č. 896/3, díl a o výměře 231 m2 oddělený dle geometrického plánu
č. 918-3793/2013 z pozemku par. č. 676/2 a díl b o výměře 258 m2 oddělený dle geometrického plánu č. 918-3793/2013 z pozemku par. č. 896/3, vše v k. ú. a obci Hrotovice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Hrotovice;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 902/18 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 862 m2 oddělený dle geometrického plánu č. 907-3443/2013 z pozemku par. č. 902/1, pozemek par. č. 896/34 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 444 m2 oddělený dle geometrického plánu č. 918-3793/2013 z pozemku par. č. 896/3, díl a o výměře 231 m2 oddělený dle geometrického plánu č. 918-3793/2013 z pozemku par. č. 676/2 a díl b o výměře 258 m2 oddělený dle geometrického plánu č. 918-3793/2013 z pozemku par. č. 896/3, vše v k. ú. a obci Hrotovice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Hrotovice.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 2013- 9- 17
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz