Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-26-2013-16

RK-26-2013-16.doc  RK-26-2013-16pr01.pdf
Číslo materiálu16
Číslo jednacíRK-26-2013-16
NázevKoupě pozemků v k. ú. Trnava u Třebíče a obci Trnava a v k. ú. a obci Hybrálec od Státního statku Jeneč, státního podniku v likvidaci
Zpracoval M. Jaroš
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina se na základě zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů, v platném znění a Rozhodnutí MDS ČR čj. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001 stal vlastníkem silnic II. a III. třídy na území kraje Vysočina. Kraj převzal z vlastnictví České republiky silniční majetek s nevypořádanými vlastnickými vztahy s fyzickými a právnickými osobami.
Odbor majetkový (dále jen OM) zjistil, že silnicí II/360 je m.j. zastavěn i pozemek par. č. 5554 - ostatní plocha, silnice o výměře 1 499 m2 v k. ú. Trnava u Třebíče a obci Trnava, který Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Třebíč vede na listu vlastnictví č. 11, kde je jako vlastník uvedena Česká republika a právo hospodaření s majetkem státu má Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci, se sídlem Karlovarská 7, 252 61 Jeneč.
OM také zjistil, že silnící II/524 jsou mj. zastavěny pozemky par. č. 1419/8 - ostatní plocha, silnice o výměře 33 m2, par. č. 1419/12 - ostatní plocha, silnice o výměře 31 m2, par. č. 1419/16 - ostatní plocha, silnice o výměře 87 m2, par. č. 1419/17 - ostatní plocha, silnice o výměře 43 m2 a par. č. 1419/23 - ostatní plocha, silnice o výměře 5 m2 v k. ú. a obci Hybrálec, které Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava vede na listu vlastnictví č. 5, kde je jako vlastník uvedena Česká republika a právo hospodaření s majetkem státu má Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci, se sídlem Karlovarská 7, 252 61 Jeneč.
Státní statek Jeneč zaslal na OM znalecký posudek č. 506-122-2013, kterým je oceněn pozemek par. č. 5554 v k. ú. Trnava u Třebíče na celkovou částku ve výši 81 920 Kč, tj. 54,65 Kč/m2 a dále znalecký posudek č. 1876-086/11, kterým jsou oceněny pozemky par. č. 1419/8, par. č.1419/12, par. č. 1419/16, par. č. 1419/17 a par. č. 1419/23 v k. ú. Hybrálec na celkovou částku ve výši 37 703 Kč, tj. 189,46 Kč/m2. Požadované ceny jsou určeny jako ceny zjištěné. Cena obvyklá byla u pozemku v k. ú. Trnava u Třebíče určena ve stejné výši jako cena zjištěná a u pozemků v k. ú. Hybrálec ve výši 50 Kč/m2. Státní statek Jeneč dále požaduje uhradit částku ve výši 2 662 Kč za znalecký posudek č. 506-122-2013. Za znalecký posudek č. 1876-086/11 již částka byla uhrazena při výkupu pozemků v k. ú. Hodíškov.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje nabýt výše uvedené pozemky z vlastnictví České republiky a práva hospodaření s majetkem státu pro Státní statek Jeneč do vlastnictví Kraje Vysočina, protože jsou zastavěny tělesy silnic II. třídy a dále uhradit Státnímu statku Jeneč částku za vyhotovení znaleckého posudku.
Výše uvedeným majetkoprávním úkonem bude zajištěno sjednocení vlastnictví pozemků a staveb jimi zastavěných resp. užívaných.
Návrh usnesení předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt koupí pozemky z vlastnictví ČR - Státního statku Jeneč do vlastnictví Kraje Vysočina za ceny zjištěné a uhradit Státnímu statku Jeneč částku za znalecký posudek. Ve smyslu návrhu bude následně upraven rozsah majetku předaného k hospodaření KSÚSV.
StanoviskaKSÚS Vysočiny i ODSH souhlasí s nabytím pozemků do vlastnictví kraje.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt:
* pozemek par. č. 5554 - ostatní plocha, silnice o výměře 1 499 m2 v k. ú. Trnava u Třebíče a obci Trnava z vlastnictví České republiky a práva hospodaření s majetkem státu pro Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci, se sídlem Karlovarská 7, 252 61 Jeneč, IČ 000 16 918, do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 81 920 Kč plus úhradu částky za vyhotovení znaleckého posudku ve výši 2 662 Kč;
* pozemky par. č. 1419/8 - ostatní plocha, silnice o výměře 33 m2, par. č. 1419/12 - ostatní plocha, silnice o výměře 31 m2, par. č. 1419/16 - ostatní plocha, silnice o výměře 87 m2, par. č. 1419/17 - ostatní plocha, silnice o výměře 43 m2 a par. č. 1419/23 - ostatní plocha, silnice o výměře 5 m2 v k. ú. a obci Hybrálec z vlastnictví České republiky a práva hospodaření s majetkem státu pro Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci, se sídlem Karlovarská 7, 252 61 Jeneč, IČ 000 16 918, do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 37 703 Kč.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 17. 9. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz