Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-26-2013-14

RK-26-2013-14.doc  RK-26-2013-14pr01.pdf
Číslo materiálu14
Číslo jednacíRK-26-2013-14
NázevDarování pozemku v k. ú. a obci Golčův Jeníkov
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuPředkládaný materiál řeší darování pozemků zastavěných chodníky, parkovištěm a místní komunikací z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Golčův Jeníkov.
Na OM se obrátilo město Golčův Jeníkov se žádostí o bezúplatné převedení pozemků, resp. částí pozemků v k. ú. Golčův Jeníkov do vlastnictví města Golčův Jeníkov. Konkrétně se jedná o části pozemku par. č. 2225 - ost. plocha, silnice nacházející se v ulici Riegrova zastavěné chodníkem, dále části pozemků par. č. 2229/4 - ost. plocha, silnice zastavěné parkovištěm a veřejnou zelení a pozemek par. č. 2201/1 - ost. plocha, jiná plocha, na které se nachází místní komunikace.
V případě pozemků na ulici Riegrova a na náměstí T.G. Masarykova město sdělilo, že vyhotoví geometrické plány na oddělení požadovaných pozemků a až poté bude moci dojít k převodu pozemků. Jiná situace je u pozemku par. č. 2201/1, jedná se o pozemek pod místní komunikací, která byla v minulosti vyřazena se silniční sítě (úsek silnice II/130), došlo k převodu komunikace, nikoli však pozemku komunikací zastavěnou. V tomto případě je možné pozemek převést bez dalšího geometrického zaměření.
Návrh řešení OM navrhuje požadované pozemky, resp. jejich části převést z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Golčův Jeníkov. Pozemky, které jsou zastavěny stavbami ve vlastnictví města (chodníky, parkoviště, veřejná zeleń) je třeba geometricky oddělit a poté může být předloženo zastupitelstvu kraje k rozhodnutí jejich darování. Pozemek pod místní komunikací je možné převést bezprostředně. Předpokladem pro převod je zveřejnění záměru darování na úřední desce krajského úřadu po zákonem stanovenou dobu.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darování požadovaných pozemků, resp. jejich částí a doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout darovat tyto pozemky z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Golčův Jeníkov.
StanoviskaKrajská správa a údržba silnic Vysočiny, cestmistrovství Havlíčkův Brod souhlasí s darování pozemků resp. jejich částí do vlastnictví města Golčův Jeníkov.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemku par. č. 2201/1 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 6 781 m2, částí pozemku par. č. 2225 - ost. plocha, silnice zastavěné chodníky a části pozemku par. č. 2229/4 - ost. plocha, silnice zastavěné parkovištěm a veřejnou zelení v k. ú. a obci Golčův Jeníkov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Golčův Jeníkov;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 2201/1 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 6 781 m2 a po geometrickém zaměření části pozemku par. č. 2225 - ost. plocha, silnice zastavěné chodníky a dále části pozemku par. č. 2229/4 - ost. plocha, silnice zastavěné parkovištěm a veřejnou zelení v k. ú. a obci Golčův Jeníkov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Golčův Jeníkov.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 17. září 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz