Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-26-2013-115

RK-26-2013-115.doc  RK-26-2013-115pr01.pdf  RK-26-2013-115pr02.pdf
Číslo materiálu115
Číslo jednacíRK-26-2013-115
NázevInformace o fúzi příjemce z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Zpracoval D. Tlustá
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o žádost příjemce podpory OP VK o schválení fúze příjemce podpory COMGUARD a.s., se sídlem Sochorova 3209/38, Žabovřesky, 616 00 Brno, IČO 27691152 s nástupnickou společností Comguard Holding s.r.o., se sídlem Sochorova 3209/38, Žabovřesky, 616 00 Brno, IČO: 01480693.
Dne 19. 2. 2013 byla usnesením Zastupitelstvo Kraje Vysočina č. 0064/01/2013/ZK ( Zastupitelstvo kraje schvaluje Seznam grantových projektů doporučených k financování dle materiálu ZK-01-2013-62, př. 3; Seznam grantových projektů nedoporučených k financování dle materiálu ZK-01-2013-62, př. 4; rozhoduje poskytnout podporu na grantové projekty uvedené v materiálu ZK-01-2013-62, př. 3, příjemcům podpory v maximální výši dle materiálu ZK-01-2013-62, př. 3, a to za podmínek stanovených v materiálu ZK-01-2013-62, př. 5; neposkytnout podporu na grantové projekty dle materiálu ZK-01-2013-62, př. 4 ) poskytnuta finanční podpora ve výši 2 039 156,82 Kč příjemci společnosti COMGUARD a.s., se sídlem Sochorova 3209/38, Žabovřesky, 616 00 Brno, IČO 27691152 (dále jen COMGUARD a. s. ).
Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina obdržel dne 25. 4. 2013 od společnosti COMGUARD a.s. Žádost o souhlas s převodem práv a povinností z rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Vzdělávání v IT bezpečnosti společnosti COMGUARD a.s. na nástupnickou společnost Comguard Holding s.r.o., se sídlem Sochorova 3209/38, Žabovřesky, 616 00 Brno, IČO: 01480693 (dále jen Comguard Holding s. r. o. ), spolu s návrhem Projektu vnitrostátní fúze, týkající se změny subjektu příjemce dotace. Důvodem změny je sloučení dvou společností, a to Comguard Holding s.r.o. a COMGUARD a.s. Žádost spolu s návrhem jsou obsahem materiálu
RK-26-2013-115, př. 1.
Z důvodu nejasností a vad podání bylo vyžádáno vysvětlení transformačního projektu. Toto bylo zasláno dne 1. 7. 2013 a je obsahem materiálu RK-26-2013-115, př. 2.
Návrh řešení Celý proces včetně jednotlivých kroků a úkonů při fúzích obchodních společností je podrobně popsán v zákoně č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o fúzích ). Jak vyplývá z materiálů RK-26-2013-115, př. 1 a RK-26-2013-115, př. 2, řídí se i předkládaná fúze tímto zákonem. Zákon o fúzích nevyžaduje jakékoliv povolovací řízení ze stran poskytovatelů podpory. Metodika OP VK ovšem na tuto situaci pohlíží jako na podstatnou změnu projektu, kterou nelze provést bez schválení poskytovatele podpory.
Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina danou situaci posoudil na základě žádosti příjemce finanční podpory z GG OP VK včetně doplňujících informací
a i přes to, že žádost je postavena na nesprávné právní kvalifikaci skutkového stavu, navrhuje Radě Kraje Vysočina vzít na vědomí informaci o přechodu práv a povinností z rozhodnutí o poskytnutí dotace na společnost Comguard Holding s.r.o. dle materiálu RK-26-2013-115, neboť není dle zákona o fúzích oprávněn v tuto chvíli jakkoliv do procesu fúze vstupovat.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
informaci obsaženou v materiálu RK-26-2013-115.
Odpovědnost ORR
Termín- srpna 2013- 30
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz