Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-26-2013-113

RK-26-2013-113.doc
Číslo materiálu113
Číslo jednacíRK-26-2013-113
NázevNávrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotací na projekty Technické pomoci v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Zpracoval L. Hánová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí dotací ze strany poskytovatele, tj. Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT), za účelem zajištění průběžného financování tří projektů Technické pomoci (dále jen TP ), které jsou realizovány v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen OP VK ).
Usnesením č. 1444/28/2012/RK ( Rada kraje rozhoduje o nabytí peněz na Kraj za podmínek uvedených v materiálu RK-28-2012-75, př. 1 - Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt TP OP VK č. 39/26/2012, materiálu RK-28-2012-75, př. 2 - Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt TP OP VK č. 39/28/2012, materiálu RK-28-2012-75, př. 3 - Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt TP OP VK č. 39/27/2012 a prohlašuje skutečnosti uvedené v příloze č. 3 Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt TP OP VK č. 39/26/2012 dle materiálu
RK-28-2012-75, př. 1, skutečnosti uvedené v příloze č. 3 Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt TP OP VK č. 39/28/2012 dle materiálu RK-28-2012-75, př. 2, skutečnosti uvedené v příloze č. 3 Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt TP OP VK č. 39/27/2012 dle materiálu RK-28-2012-75, př. 3 ) schválila Rada Kraje Vysočina Rozhodnutí o poskytnutí dotací na projekty Technické pomoci OP VK, které vydalo MŠMT.
V rámci projektu s názvem Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení GG OP VK v Kraji Vysočina II vznikají výdaje související s osobními náklady na zaměstnance, kteří zajišťují administraci globálních grantů, výdaje na externí hodnotitele, výdaje související s pořízením zařízení potřebného k zajištění realizace globálních grantů, výdaje související se zajištěním občerstvení účastníků seminářů, vzdělávání pracovníků a audit globálních grantů. Vzhledem ke zpožděné administraci projektu ze strany MSMT a možného nedostatku finančních prostředků na projektovém účtu kraje schválilo dne 25. 6. 2013 usnesením č. 0303/04/2013/ZK Zastupitelstvo Kraje Vysočina převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv či cizích zdrojů ve výši 1 000 000 Kč na předfinancování tohoto projektu ( Zastupitelstvo kraje schvaluje převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv či cizích zdrojů ve výši 1 000 000 Kč určených na předfinancování projektu Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení GG OP VK v Kraji Vysočina II s tím, že tyto prostředky budou uvolňovány dle aktuální potřeby projektu ). Dotace ve výši 4 088 744,01 Kč bude sloužit na úhradu výdajů projektu a nebude tedy nyní potřeba čerpat prostředky k předfinancování schváleného zastupitelstvem kraje.
V rámci projektu Informovanost a publicita GG OP VK v Kraji Vysočina II vznikají výdaje související s inzercí, pořízením propagačních materiálů a zhodnocením výstupů a výsledků globálních grantů. V rámci projektu Posilování absorpční kapacity GG OP VK v Kraji Vysočina II jsou hrazeny výdaje týkající se seminářů realizovaných pro žadatele a příjemce podpory v rámci globálních grantů a školení pro příjemce konané za účelem šíření dobré praxe při čerpání finančních prostředků z OP VK.
Způsobilé výdaje projektů TP OP VK jsou hrazeny ve 100 % výši z prostředků poskytovatele dotace, tj. MŠMT, v poměru 85 % z Evropského sociálního fondu a 15 % ze státního rozpočtu.
V souladu s Rozhodnutími o poskytnutí dotací byly k výše jmenovaným projektů odeslány poskytovateli dotace monitorovací zprávy včetně žádostí o platbu za 1. monitorovací období projektů od 30. 7. 2012 - 29. 1. 2013 (uznatelnost výdajů od 1. 1. 2012).
Dne 16. 7. 2013 byly Kraji Vysočina převedeny na zvláštní účet vedený u České národní banky, č. ú.: 94-32925681/0710, dotace ve výši 18 227,27 Kč a ve výši 113 456,29 Kč ze strany MŠMT, dále byla dne 29. 7. 2013 Kraji Vysočina převedena na zvláštní účet vedený u České národní banky, č. ú.: 94-32925681/0710, dotace ve výši 4 088 744,01 Kč.
Dotace přijaté na zvláštní účet vedený u České národní banky byly převedeny na zvláštní účty projektů Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení GG OP VK v Kraji Vysočina II , Informovanost a publicita GG OP VK v Kraji Vysočina II a Posilování absorpční kapacity GG OP VK v Kraji Vysočina II . Z tohoto důvodu je nutné provést rozpočtová opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštních účtů projektů Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení GG OP VK v Kraji Vysočina II , Informovanost a publicita GG OP VK v Kraji Vysočina II a Posilování absorpční kapacity GG OP VK v Kraji Vysočina II .
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštních účtů projektů Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení GG OP VK v Kraji Vysočina II o přijaté finanční prostředky ve výši 4 088 744,01 Kč, Informovanost a publicita GG OP VK v Kraji Vysočina II o přijaté finanční prostředky ve výši 113 456,29 Kč a Posilování absorpční kapacity GG OP VK v Kraji Vysočina II o přijaté finanční prostředky ve výši 18 227,27 Kč.
StanoviskaUsnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru ekonomickému, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.
Odbor ekonomický rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelových dotací ze strany poskytovatele, tj. MŠMT u projektů Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení GG OP VK v Kraji Vysočina II ve výši 4 088 744,01 Kč, Informovanost a publicita GG OP VK v Kraji Vysočina II ve výši 113 456,29 Kč a Posilování absorpční kapacity GG OP VK v Kraji Vysočina II ve výši 18 227,27 Kč.
Odbor ekonomický souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektů Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení GG OP VK v Kraji Vysočina II o přijaté finanční prostředky ze strany poskytovatele ve výši 4 088 744,01 Kč, Informovanost a publicita GG OP VK v Kraji Vysočina II o přijaté finanční prostředky ze strany poskytovatele ve výši 113 456,29 Kč a Posilování absorpční kapacity GG OP VK v Kraji Vysočina II o přijaté finanční prostředky ze strany poskytovatele ve výši 18 227,27 Kč.
Odpovědnost odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický
Termín 2013- 8- 31
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz